Общински съвет – Плевен преразглежда седем свои решения, решава и за тролейбусна линия по маршрута Плевен – Гривица

25.05.2022 13:39

Общински съвет – Плевен, се събира за редовно заседание тази седмица в четвъртък – 26 май, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на сесията за м. май включва 31 предложения, седем от които са върнати за преразглеждане от Областния управител на Плевен решения, приети на заседанието през м. април.

Заседанието ще започне с преразглеждане на Решение №878, касаещо промени в общинската Наредба №18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища. Решението е върнато с мотив за незаконосъобразност. Със същият мотив са върнати и останалите шест решения: решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с предназначение за търговска дейност, решения за схеми за разполагане на павилиони и решение за публичен търг за продажба на незастроен недвижим имот в Плевен.

Заседанието ще продължи с обсъждане на промени в Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на общината. При анализ за съответствие на документа с нормативни актове от по-горен ранг е установено разминаване в текстове на Наредбата с тези от по-висока степен.

Девета точка в дневния ред е предложение за приемане на годишните отчети и баланси за 2021 г. на търговските дружества с общинско участие, определяне размер на дивидента, дължим на Община Плевен от търговските дружества за 2021 г., и избор на експерт счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2022 г. Предложението внася Постоянната комисия по „Стопанска политика и транспорт“.

На това заседание предстои да бъде определен представител на Община Плевен в Комисията за изработване на Областна аптечна карта. Във връзка с изготвяне на Национална аптечна карта, чрез която се определят на териториален принцип потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеки, е постъпило писмо от Министъра на здравеопазването за определяне представител на Община Плевен в областна комисия за изработване на Областна аптечна карта. Съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Националната аптечна карта се изработва въз основа на областни аптечни карти. Крайният срок за изпращане решението на Общинския съвет в Министерството на здравеопазването, както и заповедта на кмета, с които се определя лице за представител на Общината в Областната комисия за изработване на Областна аптечна карта, е 31 май 2022 г.

Предварителният дневен ред включва и предложение за даване на съгласие за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг. Финансовите средства са необходими във връзка с изпълнението на дейности по проекта за обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова“.

По предложение на председателя на местния парламент Мартин Митев за обсъждане влиза поредна промяна в общинската транспортна схема. Предложението е „Тролейбусен транспорт” да поемане изпълнението с електробуси на градските линии №19 с маршрут жк „Дружба“ – Първа клинична база – Втора клинична база, №20 с маршрут Моста – Стъкларски завод, №21 с маршрут жк „Дружба“ – Стъкларски завод и междуселищна линия Плевен -Гривица. Към предложението са приложени проекти на схеми на маршрутите и маршрутни разписания.

Две от точките този месец касаят общинския поземлен фонд и стопанската 2022 – 2023 г. – определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от фонда и актуализиране на списъка на имоти с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади.

Общински съвет – Плевен ще се запознае и с внесен окончателен доклад от извършена проверка на управлението и стопанисването на предоставени общински имоти в полза на читалищата в общината. В изпълнение на решение на местния парламент от м. март тази година бе сформирана 9-членна временна комисия със задача: Проверка на управлението и стопанисването на предоставени имоти, общинска собственост, в полза на читалищата на територията на община Плевен. По време на проверката Комисията е посетила и проверила 10 читалища и представя своите заключения в доклад до местния парламент.

Майската сесия включва още: Предложение за продажба на общински незастроен поземлен имот по плана на гр. Славяново; разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти в местността Табакова чешма; допускане на частични изменения в Общия устройствен план на гр. Плевен; др.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието на 26 май, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-26052022-g

Заседанието на Общинския съвет ще се излъчва в реално време на интернет страницата на институцията: https://obs.pleven.bg/.

 

Информация: ОбС – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: