Представиха проект „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова”

19.05.2022 14:53

Днес в Заседателната зала на Община Плевен се порведе встъпителна конференция по проект „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова”, гр. Плевен“, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.007-0005-С01 (№ РД-02-37-1) от 09.02.2022 година, който се осъществява с финансовата подкрепа на като част от Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж”2014 – 2020 г.

В събитието участваха заместник-кметовете на Община Плевен Стефан Милев и Милен Яков, ръководителят на проекта Мирослав Илиев, представители на фирмите – изпълнители на проекта.

Обща стойност на проекта е 2 695 892,37 лв. с ДДС, от които:
– 2 262 535,43 лева  – Безвъзмездна финансова помощ;
– 427 092,94 лева – Финансов инструмент;
– 6 264,00 лева Съфинансиране от бенефициента.

Специфични цели на проекта са: Подобряване на сградния фонд и материално-техническата база на зала „Катя Попова“ – гр. Плевен, чрез насочени инвестиции и интервенции за постигане на обновяване, оборудване и обзавеждане, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда за лица в неравностойно положение; Развитие и утвърждаване на пълноценен начин на живот чрез осигуряване на естетически подобрена среда, притежаваща всички условия за отдих и култура; Подобряване състоянието на общинската инфраструктура за удовлетворяване потребностите на града като място за социални контакти и мероприятия.

Очакваните резултати от проекта предвиждат облагородяване на сграда на зала „Катя Попова“, подобрена среда и повишен комфорт за гостите на залата, както и подобрено качество на услугата, в т.ч. осигурена достъпна среда и добра визия на емблематична обществена сграда.
Проектните дейности трябва да приключат до 9.12.2023 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: