Стартира обновяване и модернизиране на зала „Катя Попова“ в Плевен

13.05.2022 9:48

Община Плевен е бенефициент по проект „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова”, гр. Плевен“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.007-0005-С01 (№ РД-02-37-1) от 09.02.2022г., осъществяващ се с финансовата подкрепа на Процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Плевен“, като част от Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж”2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и с комбинирана подкрепа с финансов инструмент от „Регионален фонд за градско развитие“ АД.

Проектът предвижда интервенции, свързани с обновяване, оборудване, обзавеждане, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в зала „Катя Попова“ в гр. Плевен. Планираните дейности ще подпомогнат социалното включване и ще осигурят достъп за хората в уязвимо и неравностойно положение.

Основни дейности по проекта предвиждат основен ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда чрез изграждане на асансьор и нова стълба за евакуация; осигуряване на достъпен маршрут до асансьора за хора в неравностойно положение; промени по инсталациите с цел привеждането им в съвременните норми и стандарти. Предвиден е ремонт на целия покрив на сградата, ремонт на съществуващите санитарни възли и изграждане на нови за хора в неравностойно положение. Проектът включва и основен ремонт на зрителната зала и помещенията за артистите, доставяне на ново оборудване, подобряващо акустичните условия на залата, което заедно с другите приложени мерки в обекта ще доведат до постигане на цялостната му модернизация и подобряване на качеството на предоставяната услуга.

Специфичните цели, които ще бъдат постигнати с развитие на физическата и жизнена среда в града, ще бъдат постигнати чрез повишаване на нейното естетическо и екологично качество, осигуряване на достъпност за лица в неравностойно положение, подобрена зелена система на града, развитие и утвърждаване на пълноценен начин на живот чрез осигуряване на естетически подобрена среда, притежаваща всички условия за отдих и култура. С подобряване състоянието на общинската инфраструктура ще се удовлетворят потребностите на града като място за социални контакти и мероприятия.

Целите, дейностите и очакваните резултати, заложени в проект „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова”, гр. Плевен“, са свързани с подобряване на сградния фонд и материално-техническата база на зала „Катя Попова“ в гр. Плевен, което ще допринесе за хармонизиране на средата и повишаване комфорта на гражданите и гостите на гр. Плевен.

Общата стойност на проекта е 2 695 892,37 лв., от които: 2 262 535,43 лв. –  безвъзмездна финансова помощ, 427 092,94 лв. – финансов инструмент, и  6 264,00 лв. – собствено финансиране.

Срокът за цялостното изпълнение на проекта е 22 месеца (09.02.2022 г. – 09.12.2023 г.).

#тагове:

НАЙ-НОВИ: