НАП продава на търг гори и имот, отреден за жилищно строителство

04.05.2022 12:03

НАП продава недвижими имоти – УПИ и залесена територия – гора в землището на с. Върбица, с. Николаево, с Търнене и с. Къртожабене

Търг с тайно наддаване по реда на чл. 251 – чл. 254 от ДОПК ще се проведе в сградата на ТД на НАП Велико Търново, офис ПЛЕВЕН, ул. Дойран № 43, на 26.05.2022г., от 10:30 ч., на:

Група № 1 – Недвижим имот. УПИ, отреден за жилищно строителство, съгласно АОС № 34684/04.10.2006г., площ 1310кв.м, находящ се в с. Върбица, община Плевен, област Плевен.

Първоначална цена: 7 700.00 лв. /седем хиляди и седемстотин лева/

Група № 2 – Недвижим имот: ГОРА, залесена територия с площ от  2.500 декара в отдел 210, подотдел „г“ в местността „Дългиня“, съставляваща имот № 135 287 по картата на възстановената собственост на с. Николаево.

Първоначална цена: 5 000,00 лв. /пет хиляди лева/

Група № 3 – Недвижим имот: ГОРА, КИД, залесена територия от 4.230дка, вид на горите – широколистна гора, находяща се в местността „Дългиня“, съставляваща имот № 137011, ЕКАТТЕ 51620 по плана на земеразделяне на с Николаево.

Първоначална цена: 9 000,00 лв. /девет хиляди лева/

Група № 4 – Недвижим имот: ГОРА, залесена територия с площ от 2.500 декара отдел 186, подотдел „в“ в местността „Исмайловото“, съставляваща имот № 110 030 по картата на възстановената собственост на с. Търнене.

Първоначална цена: 5 200.00 лв. /пет хиляди лева и двеста лева/

Група № 5 – Недвижим имот: ГОРА, залесена територия с площ от 3.125 декара, отдел 738, подотдел „а“ в местността „Каменец“ , съставляваща имот № 056 005 по картата на възстановената собственост на с. Къртожабене.

Първоначална цена: 5 500.00 лв. /пет хиляди и петстотин лева/

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 16.05.2022г. до 20.05.2022г., от 10.00 ч. до 16.00 ч., на адрес: с. Върбица, с. Николаево, с. Търнене и с. Къртожабене, община Плевен, област Плевен.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на НАП, офис Плевен, гр. Плевен, ул. „Дойран” № 43, всеки присъствен ден от 16.05.2022г. до 20.05.2022г., от 09.00 ч. до 17.00 ч.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 26.05.2022 г. от 10.30 ч., в сградата на Териториална дирекция гр. Велико Търново, Офис/ИРМ гр. Плевен, ул. „Дойран” № 43.

За контакти: Маргарита Василева, телефон: (064) 898-423, ел. адрес: [email protected]

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново Офис гр. Плевен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg.

С приходите от провежданите търгове на движими и недвижими вещи, се покриват частично или напълно публични задължения на собствениците им. До тази крайна мярка се стига, след като са изчерпани всички способи, които Агенцията има, за да събере дължими суми- изпращани са съобщения и са провеждани срещи със задължените лица.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: