ОИЦ – ПЛЕВЕН продължава да работи в подкрепа на бизнеса и гражданите

29.04.2022 14:21

Днес се проведе първата пресконференция по новия проект на ОИЦ – Плевен, който обезпечава финансово дейността на Центъра до края на 2023 г.

От началото на 2022 г. дейността на Областния информационен център в Плевен е финансово обезпечена с договор BG05SFOP001-4.007-0019-C01 „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Плевен като част от Националната мрежа от Областни информационни центрове (2022-2023)”, сключен между Община Плевен и Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление 2014 – 2020“. Средствата за периода 2022 – 2023 г. в размер на 399 999.80 лв. се осигуряват от програмата, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Екипът, работещ по проекта остава непроменен: Ръководството се осъществява от Стефан Милев, заместник-кмет по проекти и хуманитарни дейности, координатор е Камелия Горненска, началник отдел НКПП в Общината, Албена Доцева, счетоводител, Игнат Димитров, управител на ОИЦ – Плевен. Работата си продължава и експертният екип на Центъра – Костадин Киров, експерт „Логистика и информация“, Зоя Божкова, експерт „Информационно обслужване и услуги“ и Николета Минчева, експерт „Комуникация и информация“.

През следващия двегодишен период дейността на екипа ще продължава да бъде в подкрепа на бизнеса, на неправителствените организации, на институциите и гражданите в областта като:

предоставя конкретна информация за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от европейските фондове,

организира публични информационни събития, пресконференции, семинари, съобразени със специфичните нужди на общините в област Плевен,

популяризира добрите практики при инвестициите на европейските средства,

работи за разбирането на политиките на Европейския съюз, на основни стратегически документи като Споразумението за партньорство, за прозрачност при управлението и изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Нови функции за Областните информационни центрове в страната са определени с промяната през 2020 г. на Закона за регионалното развитие и Правилника за приложението му. В програмния период 2021 – 27 г. експертите от ОИЦ ще са част от състава на Регионалния съвет за развитие, където ще поемат основни задачи в звената за медиация и за публични консултации.

В рамките на двегодишния период Центърът ще проведени 44 информационни събития във всички общини на областта, ще организира различни инициативи в две национални кампании, ще продължи редовните срещи с представителите на регионалните и националните медии. За повишаване на познаваемостта на европейските фондове и програми ще допринесат промоционалните материали и разработваните от експертите тематични дипляни, които ще бъдат издадени в тираж от 1000 броя.

Вторият акцент от пресконференцията бяха актуалните възможностите за микро, малки и средни предприятия от преработващата промишленост да получат фокусирана подкрепа за подобряване на енергийната ефективност. От 10:30 ч. на 3 май ще започне подаването на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ и ще продължи до 16:30 ч. на 23 май. Безвъзмездната помощ, която се осигурява чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, е до 50% от допустимите разходи и размерът й за един проект може да е между 25 000 и 150 000 лв. Средствата могат да се използват за закупуване на машини, съоръжения, оборудване, за строително-монтажни работи, както и за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт по изискванията на БДС EN ISO 50001. Необходимо е предприятията да са приключили финансово 2018, 2019 и 2020 г. и да са реализирали определени нива на нетни приходи от продажби общо за трите години: за микропредприятие поне 210 000 лева, за малко предприятие – 750 000 лева, за средно предприятие – 3 000 000 лева. Условията за кандидатстване и всички необходими документи са публикувани в ИСУН 2020, на сайта на оперативната програма и на www.eufunds.bg, а експертите от ОИЦ – Плевен са готови да отговорят на въпросите на интересуващите се.

Информация: Областен информационен център – Плевен

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: