Стартира проект „Да спортуваме заедно, макар и различни“

28.04.2022 7:25

Стартира проект „Да спортуваме заедно, макар и различни“. Той е по Програма: Реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства чрез осъществяване на дейности за мобилност за ученици, учители и родители. А негов изпълнител е ЦПЛР УСШ Плевен.

Настоящия проект се фокусира върху бъдещо развитие на социалната активност на педагози/треньори, родители и ученици в мултикултурен спортен диалог, за социално сближаване и гражданска принадлежност в обществото. Опитът на педагози/треньори, родители и ученици с различен произход може да бъде както барометър на сближаването, така и критичен източник на информация за неформални и местни практики, които оформят включването в условия на увеличаваща се мобилност и културни промени. Този проект ще отговори на призивите за креативни и продуктивни стратегии, в които педагози/треньори, родители и ученици да бъдат активни, за да живеят добре с различия в своите местни общности, ценейки общите ценности. Той ще установи как педагози/треньори, родители и ученици с различен произход създават и разпространяват продуктивни междукултурни отношения в някои от най-мултикултурните места в Община Плевен и ще им даде възможност да сравнят начина им на живот и активностите, ще даде възможност за нови дейности, с които да развият нови умения и компетентности за отстояване на граждански позиции. Реализирането на проекта ще създаде възможност:

– да се определят силните страни и предизвикателствата пред педагози/треньори, родители и ученици с различен произход, създаващи местна принадлежност, приобщаващи граждански практики и мултикултурни форми на гражданство;

– да се установят пропуските и връзките между неформалните и местните практики за приобщаване и свързаност и официалните програми и политики за подобряване на сближаването на общността и националната принадлежност;

– да се подобри функцията на определени видове гражданско пространство и младежки култури в практиките на педагози/треньори, родители и ученици на социално включване.

Проектът ще се реализира в УСШ Плевен и спортни обекти в с. Буковлък в рамките на 10 месеца и има за цел да съдейства за преодоляване на социалната изолация в която живеят голяма част от етническото малцинство и спомогне за тяхната интеграция, чрез спорт на децата и техните родители.

В рамките на проекта се предвижда да се създадат три спортни клуба: по Тенис, Футбол и Баскетбол.

В проектните дейности ще бъдат въвлечени и родителите на децата, с цел тяхното приобщаване и социална интеграция, повече съпричастност и знак на уважение и почит на мултикултирните различия.

Провеждането на два еднодневни тренинга с родителите и треньорите, чрез инструментите на интеракцията и ролеви игри, за да се преодолеят мултикултурните различия и повиши доверието едни към други. В края на проекта се предвижда провеждане на кръгла маса, в която участниците да споделят своите впечатления, придобитите знания и умения, ще направят своите предложения за оптимизация на дейността. След което ще се проведе заключителното събитие в проектните дейности Спортно музикален празник на Надеждата с участието в участниците в проекта и деца от училищата в Плевен и по-малките населени места от общината, по-конкретно ще бъдат поканени ученици от 5-7 клас от ОУ“Св. Климент Охридски“ с. Буковлък.

Като резултат от дейностите ще се насърчи критичното мислене и чувството за инициатива на Педагози/треньори, родители и ученици. От друга страна предвиденото обучение ще засегне маргинализираните ученици и родители, ще насърчи многообразието, междукултурния и междурелигиозния диалог,като засегне общи ценности за спорт, здравословен начин на живот, свобода, толерантност и зачитане правата на човека. Чрез участието си в обучителните дейности и активности, в т.ч. и работа в екип, споделяне на опит и идеи, физически и творчески активности и други, участниците в мобилността ще развият умения за: инициативност, отстояване на граждански позиции, критично мислене, общуване, дисциплинираност, анализиране на силни и слаби страни, възможности и заплахи; зачитане на културните различия. Ученическите мобилности са барометри за обществото, защото по този начин се събира информация за етническите групи и темите, които ги вълнуват – спорт, здраве, образование, гражданска позиция ,информационни технологии, образование, заетост и отношението им към актуални проблеми.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: