Бюджет 2022 на Община Плевен гледат съветниците на 26 април

20.04.2022 10:02

 Общински съвет – Плевен, се събира за редовно заседание в първия работен ден след великденските празници. Съветниците ще заседават на 26 април, вторник, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на сесията този месец включва 38 предложения, едно от тях е бюджета на Община Плевен за 2022 г.

Заседанието ще започне с обсъждане на промени в Наредба №18, регламентираща условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища. Предложените изменения са с цел синхронизиране на нормативния акт с действащото законодателство, в т.ч. с правилата за изготвяне на нормативни актове и в частност – установените изисквания за кратка, ясна и точна формулировка. Промените касаят условията, на които трябва да отговарят правоимащите наематели, желаещи да закупят общинско жилище, и документите, които се прилагат при извършване на разпоредителна сделка. Друго основание за предложените промени, е прецизиране и изброяване на обстоятелствата и документите, необходими при картотекиране на гражданите с установени жилищни нужди и при продажба на общинско жилище на правоимащ наемател, за които общинската администрация извършва служебна проверка и/или се снабдява по служебен път. В предложения проект ново положение е и разпределението на общинските жилища в отделни фондове въз основа на тяхното предназначение и съобразно потребностите на Общината, както следва: Фонд „За настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“, Фонд „За продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди“, Фонд „Ведомствен“ и Фонд „Резервен“. Ново положение е и това, че при продажба на общинско жилище на правоимащ наемател оценката за продажба се заплаща от наемателя и не се възстановява в случай на отказ от негова страна да закупи жилището.

За гласуване на 26-ти влизат и трите предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“ – за Русалин Русалинов – Вицепрезидент на Българската национална федерация по карате и Президент на КК „Петромакс“ – Плевен, за адв. Теодосий Симеонов (посмъртно) и за Калин Донков – писател, поет и публицист. Съгласно общинската Наредба №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен, почетното звание се връчва на тържествено заседание на Общинския съвет за 15 май – Празника на Плевен.

Предложение за приемане на План за интегрирано развитие на Община Плевен за периода 2021 – 2027 г. и за Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Плевен за 2022 г. са съответно точки 5 и 6, след което за обсъждане влиза Бюджета на Общината за 2022 год. Преди разглеждането му на заседанието на Общинския съвет, финансовият план бе разпределен за обсъждане и в десетте постоянни комисии. Общият размер на бюджета на Общината за 2022 г. е 156 353 023 лв., в т.ч. приходи за „Държавни дейности” – 93 248 594 лв., и „Местни приходи” – 63 104 429 лв. На база приходите е формирана и разпределена и разходната част в същия размер. И тази година отново най-много са предвидените средства за функция „Образование“ – общо 67 173 694 лв.

Априлската сесия включва още: Обсъждане на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Плевен за 2022 г.; Предложение за промяна в общинската транспортна схема; Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот на Областната дирекция на МВР – за нуждите на Първо и Второ РУП за Детска педагогическа стая; Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имоти за Сдружение „Ловно – рибарско дружество Плевен“ – за нуждите на ловно-рибарските дружинки в селата Ясен и Пелишат; Учредяване на безвъзмездно право на ползване на НЧ „Херион – 1926“ – с. Горталово върху общински недвижими имот в населеното място – съгласно 10-годишен договор, който изтича, помещенията са ползвани и досега от читалището; др.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието на 26 април, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-26042022-g

Заседанието на Общински съвет – Плевен ще се излъчва в реално време на интернет страницата на институцията: https://obs.pleven.bg/.

 

ОбС – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: