Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен заседават в два поредни дни тази седмица

18.04.2022 15:37

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, ще заседават тази седмица в два поредни дни – на 19 и 20 април /вторник и сряда/. Заседанията ще се провеждат в Заседателната зала на Община Плевен и в стая 36 /Кабинет на Председателя/. Всичките десет комисии ще обсъждат този месец проекта за бюджет на Общината за 2022 година, след което документът влиза този месец и на заседанието на Общинския съвет.

19 АПРИЛ /ВТОРНИК/

Във вторник заседават пет от комисиите в Общинския съвет: ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“, ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“, ПК по „Стопанска политика и транспорт“, ПК по „Бюджет и финансова политика“ и ПК по „Здравеопазване и социална политика“.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател инж. Йордан Василев заседава от 13,00 ч. в Заседателната зала. Комисията ще разгледа предложения за допускане на частични изменения в Общия устройствен план на гр. Плевен и в местността Плочата, ще обсъди и разрешения за изработване на проекти за подробни устройствени планове за поземлени имоти на територията на общината. За разглеждане влиза и предложение за схема за поставяне на паметна плоча на сградата на Стоматологичната поликлиника в Плевен. Паметната плоча е на известния български стоматолог д-р Маргарит Маргаритов, преписката за нея е внесена от Районната колегия на Българския зъболекарски съюз.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Владислав Монов заседава от 14,00 ч. в Заседателната зала. В дневния й ред влизат: Предложение за промени на Наредба №18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища; Предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Плевен за 2022 г.; Учредяване на безвъзмездно право на ползване на НЧ „Херион – 1926“ – с. Горталово върху общински недвижим имот в населеното място; Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Ловно-рибарско дружество“ – гр. Плевен, за нуждите на ловно-рибарската дружинка в с. Пелишат, върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на селото; Продажби на общински поземлени имоти; др.

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател Христослав Михайлов заседава от 15,30 ч. в Заседателната зала. Час след нея – от 16,30 ч., заседава и ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков заседава от 16,30 ч. И двете комисии този месец освен проекта за Бюджет 2022 на Общината, ще разгледат и годишните финансови отчети за 2021 г., представени от общинските фирми. Годишни справки за своята дейност внасят „ДКЦ ІІI – Плевен” ЕООД, „ДКЦ ІІ – Плевен” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, „Тибор” ЕАД и „Инжстрой” ЕООД.

ПК по „Здравеопазване и социална политика“ с председател доц. д-р Евгения Бързашка заседава от 17,00 ч. в стая 36. Здравната комисия ще обсъди: Изменение на Наредба №18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища; Реформиране на второстепенен разпоредител с бюджет „Обединено счетоводство „Детски ясли“ към Общината; Предложение за изменение на Решение №265/30.07.2020 г. на Общинския съвет за определяне броя, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища; Постъпило заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.

20 АПРИЛ /СРЯДА/

В сряда заседават останалите пет постоянните комисии – ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“, ПК по „Обществен ред и сигурност“, ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“, ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ и ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“.

ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ с председател Петя Василева заседава от 13,00 ч. в Заседателната зала. Комисията ще разгледа предложенията за Бюджет на Община Плевен за 2022 год. и за схема за разполагане на паметна плоча на д-р Маргарит Маргаритов на сградата на Стоматологичната поликлиника в Плевен.

ПК по „Обществен ред и сигурност“ с председател Николай Маринов ще обсъжда внесения проект за Бюджет за 2022 год. на Община Плевен от 14,30 ч. в стая 36.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Свилен Трифонов заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на Комисията включва: Предложение за промени в общинската Наредба №18 за условията и реда установяване на жилищните нужди и настаняване в общински жилища; Предоставяне безвъзмездно за управление на Областна дирекция на МВР, за нуждите на Първо и Второ РУП, за Детска педагогическа стая, на недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост; Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижими общински имоти за Сдружение „Ловно – рибарско дружество Плевен“ – гр. Плевен, за нуждите на ловно-рибарските дружинки в селата Ясен и Пелишат; Учредяване на безвъзмездно право на ползване на НЧ „Херион – 1926“ – с. Горталово върху общински недвижими имот, находящ се в населеното място.

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Йордан Грижов заседава от 16,00 ч. в стая 36. Съветниците ще обсъждат внесения проект за Бюджет за 2022 год. на Община Плевен.

ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Цветелин Горанов заседава от 16,30 ч. в Заседателната зала. Комисията ще се запознае с предложената Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Плевен през 2022 г.

Всички предложения и преписки, включени в дневните редове на постоянните комисии за м. април, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец март 2022 г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-april-2022-g

Информация: ОбС – Плевен

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: