Официално бе открита строителна площадка за реализация на проект “Изграждане на спортна площадка в село Крушовица“

05.04.2022 7:43

ДОГОВОР № BG06RDNP001-19.278-0001-С01/22.07.2020г.

Проект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В СЕЛО КРУШОВИЦА“, ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 19.2 – ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 110 149,05 лв.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА

Във връзка с изпълнение на Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  BG06RDNP001-19.278-0001-С01 от 22.07.2020г. финансиран от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна Агенция по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, Ви уведомяваме, че на 28.03.2022г. от 11:00ч., на обект: „Изграждане на спортна площадка в село Крушовица“,  с. Крушовица, общ. Долни Дъбник, официално бе открита строителна площадка за реализация на проект “Изграждане на спортна площадка в село Крушовица“ по подмярка 19.2 – „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19  – „Водено от общностите местно развитие”  от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Началото на церемонията бе дадено с тържествен водосвет,

отслужен от отец Йордан, който благослови присъстващите и начинанието.

Старта на проекта и откриването на строителната площадка направи кмета на общината г-н Иван Ветов, който държа приветствена реч пред присъстващите на събитието граждани, гости, представители на фирмата изпълнител на обекта и служители на Общинска администрация.

Целта на проекта е изграждането на подходяща и отговаряща на съвременните изисквания спортна площадка за развитие и практикуване на различни видове спорт – мини футбол, баскетбол и волейбол, която ще отговори на необходимостта от активни мерки по отношение на подобряване на атрактивността на градската среда и превръщането й в подходящо място за бъдещо развитие и живот. Проектът е насочен към подрастващото поколение, към създаване на по-добри условия за живот, за тяхното развитие и израстване.

За нормалното развитие на децата и младите хора особено важна роля играе двигателната активност, изграждането на умения и навици за водене на здравословен начин на живот, формиране и усъвършенстване на социални качества – дисциплина, самоконтрол, чувство за отговорност, толерантност, работа в екип. За постигане на всичко това допринасят заниманията с физическо възпитание и спорт в училище, но не малка е ролята и на системните занимания със спорт в свободното време. По този начин с игрите и състезанията на открито децата ще имат възможност да изградят характерите си и да се стимулира техния спортен дух и хъс за победа и реализация в бъдеще. Проучванията доказват че децата , които активно се занимават със спорт от ранна детска възраст, освен добрата физическа форма изграждат и характерите си , и съзнанието и упоритостта си във всяка дейност , с която се ангажират, те стават много по амбицирани , дисциплинирани и устремени към успех.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския съюз.

Европа инвестира в селските райони.

 

Единен информационен портал за СКФ на ЕС в България

www.eufunds.bg

#тагове:

НАЙ-НОВИ: