Стартира изпълнението на нови 8 зарядни станции за електрическите автобуси!

01.04.2022 13:22

Днес на Тролейбусно депо в Плевен, ул. “Кичево“ се състоя официална церемония по стартиране на строително-монтажни работи по проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен”, Административен договор за БФП № BG16M1OP002-5.004-0006-C01 (№Д-34-124 /19.11.2019 г.), който се осъществява с финансовата подкрепа на Процедура № BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България.

Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух посредством намаляване нивата на фини прахови частици и азотни оксиди за достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух чрез предприемането на мерки за подмяна на старите превозни средства на обществения градски транспорт с модерни екологични транспортни средства.

„По проекта са доставени и въведени в експлоатация 14 броя нови електрически автобуси „соло“ и 14 броя зарядни станции за тях. След приключване на строително-монтажните работи предстои монтаж на зарядните станции.“, заяви на откриването кметът на Плевен Георг Спартански. Той анонсира новината за предстоящо решение на местния парламент за нови маршрутни линии, които ше обслужват електрическите автобуси. Две от тях ще осигурят директна свързаност между ЖК „Дружба“ и Втора база, както и удобен транспорт в Индустриална зона.

Общата стойност на проекта е 17 951 744, 44 лв., от които: безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд – 12 747 404, 66 лв., съфинансиране от националния бюджет на РБ – 2 249 542, 00 лв., съфинансиране от бенефициента: 2 954 797, 78 лв. Срокът за изпълнение на проекта продължава до 4 септември 2023г.

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: