Годишно отчетно събрание проведе Окръжен съд Плевен

01.04.2022 16:21

Днес от 11:00 часа, в Съдебната палата в град Плевен, се проведе Годишно отчетно събрание на Плевенски окръжен съд и Районните съдилища от съдебния район.

На събранието се обсъди доклада на и.ф. председател на Плевенски окръжен съд за работата на окръжния и районните съдилищата в съдебния район, за изминалата 2021 година.

Сред присъстващите на Годишното отчетно събрание, освен съдии от Окръжен съд Плевен и председатели на районни съдилища от съдебния район, бяха и г-жа Олга Керелска – член на Висш съдебен съвет и съдия Христина Даскалова – заместник председател на Апелативен съд град Велико Търново.

Изпълняващата функцията председател на Окръжен съд Плевен – съдия Екатерина Панова, прочете резюме на доклада на съда, като отбеляза очерталите се тенденции в работата на окръжния съд и на съдилищата от съдебния район, направи изводи за отминалата отчетна година, като очерта въпросите и целите, които седят пред Окръжен съд – Плевен и през настоящата 2022 година, целящи подобряване на организацията на работата, условията на труд и постигнатите резултати. Поздрави всички съдии и съдебни служители за усърдната им работа и положените усилия през предходната 2021 година и им пожела да надграждат постигнатите високи резултати, продължавайки да поддържат високо качеството на работата си.

На събранието освен поздрави за успешно приключилата 2021 година и пожелания за лични и професионални успехи, се обсъдиха и важни въпроси, касаещи не само работата на Окръжен съд – Плевен, а и работата на съдилищата като цяло в страната, относно провежданите конкурси в съдебната система и свързаните с нея кадрови проблеми, съдебната карта, нововъведената през изминалата година деловодна програма, отводите и техните основания и много други въпроси касаещи качеството на работа на съдебната система. Изказвания бяха направени от заместник председателя на Окръжен съд – Плевен – съдия Емил Банков, от съдия д-р Силвия Кръстева, съдия Весела Сахатчиева, съдия Красимир Петракиев, зам.председателката на Апелативен съд – Велико Търново – съдия Христина Даскалова и представителя на ВСС – г-жа Олга Керелска.

 

Информация и снимки:  Служител „Връзки с обществеността“ Ина Минкова

#тагове:

НАЙ-НОВИ: