Общински съвет – Плевен се събира за редовно заседание днес

27.01.2022 7:29

Общински съвет – Плевен се събира за редовно заседание днес от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Съветниците ще заседават при спазване на противоепидемичните мерки, като заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/.

Предварителният дневен ред на първата за тази година сесия включва 22 точки, едната от които е питане от общински съветник. След предложенията, които влизат за обсъждане на януарската сесия са: Предложение за приемане на Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца от Община Плевен; Приемане на План – сметка за приходите от такса
битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2022 г.; Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2021 г.; Определяне размер на разноски, одобряване на имот частна собственост за площадка за излезли от употреба МПС и сключване на договор за възлагане на дейности по предаването, събирането и съхранението им.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: