Общински съвет – Плевен прие Наредба за стимулиране на раждаемостта в общината

27.01.2022 10:40

Еднократна парична помощ ще се отпуска за новородено/осиновено първо, второ и трето дете на родители, отговарящи на съответните критерии  

Община Плевен ще стимулира раждаемостта и отговорното родителство чрез отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено първо, второ и трето дете. Новата социална мярка и условията за финансовото подпомагане влиза в сила с новата Наредба за стимулиране раждаемостта на територията на общината, приета днес единодушно от Общинския съвет на Плевен. Правото за еднократна помощ възниква за деца, родени/осиновени след 01.01.2022 г.

Критерии за финансово помагане

Наредбата за стимулиране раждаемостта в община Плевен предвижда финансово помагане за новородено или осиновено до трето дете включително, за родители на новороденото, респективно осиновители, които към момента на подаване на декларация за кандидатстване отговарят на следните критерии:

 1. Да са пълнолетни граждани към датата на раждане на детето;
 2. Единият родител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Плевен повече от 2 години преди датата на раждане на детето или датата от акта за осиновяването му, както и другият родител да е с постоянен и настоящ адрес към момента на подаване на заявление – декларацията;
 3. Майката и бащата да са с непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението – декларация за отпускане на еднократна финансова помощ;
 4. Да нямат изискуеми задължения към Община Плевен към момента на подаване на заявлението – декларация за отпускане на еднократна финансова помощ;
 5. В случай, че родителите имат други рождени или осиновени деца, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, същите да са записани и да посещават съответното учебно заведение на територията на община Плевен.

Необходими документи

За отпускане на финансовата помощ родителите, отговарящи на заложените критерии, ще подават заявление-декларацията в Центъра за обслужване на граждани, с приложени към заявлението следните документи:

 • Копие от удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;
 • Удостоверение за родените/ осиновените от майката деца;
 • Удостоверение за постоянен и настоящ адрес на родителите, респективно осиновителите;
 • Копие от диплома за завършено образование на родителя/осиновителя;
 • Копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на родителски права от единия родител при развод;
 • Копие от влязло в сила решение на съда за допускане на пълно осиновяване на детето ( при пълно осиновяване);
 • Служебна бележка/удостоверение, издадени от детска градина или училище, в случай че родителите имат други рождени/осиновени деца, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование, съгл. чл.8 от Закона за предучилищното и училищно образование, с което да удостоверят, че децата са записани и посещават учебно заведение на територията на Община Плевен;
 • Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, за извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето;
 • Номер на банковата сметка с титуляр единият от родителите, посочена в Заявлението – декларация, по която да бъде преведена еднократната финансова помощ;
 • Лична карта за справка;
 • Справка за здравноосигурителния статус на родителите.

 

Процедура за разглеждане на подадените заявления

Подадените заявления ще се разглеждат и одобряват от 5-членна комисия /служители на общинска администрация/, назначена със заповед на кмета на Община Плевен. Комисията ще заседава поне веднъж в месеца и ще излиза с писмено мотивирано решение за отпускане/отказ на еднократната парична помощ. Когато към подаденото заявление – декларация липсват някои от изискуемите документи, лицето ще се уведомява за това писмено от председателя на комисията с препоръчано писмо на посочен от заявителите адрес. В случай, че в двуседмичен срок от датата на получаване на уведомителното писмо, лицето не предостави липсващите документи, Комисията ще се произнася с решение за отказ за отпускане на еднократната финансова помощ. 

Размер на еднократната финансова помощ

Размерът на еднократната парична помощ при спазване на изискванията на тази Наредба, за всяко новородено/осиновено до трето дете включително, е както следва:

За първо дете:

 1. Първа група (родител/осиновител без или с основно образование) – 100 лв.
 2. Втора група (родител/осиновител със средно или висше образование) – 200 лв.

За второ дете:

 1. Първа група (родител/осиновител без или с основно образование) – 200 лв.
 2. Втора група (родител/осиновител със средно или висше образование) – 300 лв.“

За трето дете:

 1. Първа група (родител/осиновител без или с основно образование) – 350 лв.
 2. Втора група (родител/осиновител със средно или висше образование) – 400 лв.

При раждане на близнаци, тризнаци и т.н. , еднократната парична помощ се изплаща за всяко дете в размер на 500 лв., без да се отчита образованието на родителя, както и поредността на децата.

При родители/осиновители с различна степен на образование, еднократната помощ ще се определя като се зачита по-благоприятното обстоятелство за помощта, отпускана за степента на образование на всеки един родител.

Еднократната парична помощ ще се изплаща безкасово по банков път, по съответната сметка на получаващия помощта. Помощи, изплатени в нарушение на Наредбата, ще подлежат на връщане със законна лихва.

Прилагането на новата Наредба за стимулиране раждаемостта на територията на община Плевен ще се обезпечава ежегодно с финансови средства от бюджета на Общината, като правото на еднократна парична помощ ще се придобива от датата на раждане на детето или от датата на акта за неговото осиновяване. Помощта ще може да се заявява при раждане/осиновяване на детето в срок от 3 месеца, считано от края на месеца, през който е родено/осиновено детето и ще се изплаща в 30-дневен срок от издаване на заповедта за отпускане. Заявленията-декларации ще се приемат и обработват целогодишно.

Наредбата влиза в сила в 7-дневен срок от публикуването й на интернет страницата на Общински съвет – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: