По проект ще бъде благоустроена пешеходната зона в село Чомаковци

18.01.2022 15:10
В офиса на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст Червен бряг – Искър” днес бе подписан първият договор по Мярка 7.2, с бенефициент Община Червен бряг. Той е за изпълнението на Проект „Благоустрояване на пешеходна зона в с. Чомаковци”, а размерът на безвъзмездната финансова помощ е 158 873 лв. без ДДС, информират от пресцентъра на общинската управа.
Това е един от трите одобрени проекта, свързани с инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.
Предстои подписване на другите два договора – отново с Община Червен бряг и с Община Искър, които също касаят благоустрояване на населените места в двете общини.
„Това бе един дълго чакан проект, по който Общината кандидатства. Той е свързан с изграждане на тротоарна настилка по новия път на републиканската пътна мрежа в с. Чомаковци. Вярвам, че реализирането му ще допринесе за благоустрояването на облика на селището и превръщането му в по-красиво място за живот”, сподели при сключване на договора кметът на Червен бряг, д-р Цветан Костадинов.
Като председател на Управителния съвет на Сдружението, д-р Костадинов подписа и поредния договор с представител на средния бизнес. Договорът е по Мярка 4.1 – „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020. Одобреният проект е на стойност 68 130 лв. и предвижда закупуването на оборудване и кантар за нуждите на стопанството на ЗП Димитър Георгиев Илиев от с Сухаче.
До момента в Местната инициативна група са подадени 45 броя заявления за подпомагане, на обща стойност 7 927 566 лв. От тях одобрени и в процес на оценяване са 34, на обща стойност – 5 718 507 лв.
Подписаните договори са 9 като до края на месец януари ще бъдат сключени още 7 договора за безвъзмездна финансова помощ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.
Общият бюджет на Стратегията е 7 349 992. В края на месец декември 2021 год. на МИГ „Карлуковски карст Червен бряг – Искър” бе одобрен допълнителен финансов ресурс от още 799 000 лв. и така размерът на публичния принос надхвърли 8 милиона лв. Тези допълнителни средства ще бъдат разпределени в Мярка 6.4 – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (2014-2020) и Мярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – допълни изпълнителният директор на МИГ-а, Диана Димитрова.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: