Здравната каса в Плевен приключи с изплащането на сумите за извършена и отчетена дейност на договорните си партньори

17.01.2022 11:21

Районна здравноосигурителна каса Плевен приключи успешно с изплащането на последните за годината суми за извършена и отчетена дейност на договорните си партньори за основна дейност, а също така и за работа в неблагоприятни условия.

В годишен размер, здравноосигурителните плащания за основна дейност по оказване на медицинска, дентална помощ и за лекарствени средства за домашно лечение са общо 230 775 326 лв., както следва:

 • Първична медицинска помощ (ПИМП)-9 073 257 лв.
 • Специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП)-10 935 655 лв.
 • Дентална помощ (ДП) -4 172 466 лв.
 • Медико-диагностична дейност (МДД) -4 379 181 лв.
 • Болнична медицинска помощ (БМП) -113 281 859 лв.
 • Лекарствени продукти за заболявания, включени в пакета здравни дейности, прилагани в болнична медицинска помощ – 43 389 034 лв.
 • Медицински изделия, прилагани в БМП – 2 373 892 лв.
 • Медицинска помощ оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност /чужденци/– 532 649 лв.
 • Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение- 42 637 333 лв.

Във връзка с въведената епидемична обстановка в страната и приетата със съвместен протокол между НЗОК и БЛС „Методика за изменение и допълнение на Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“, актуализирана и действаща и през 2021 г., са изплатени суми в общ размер на 39 449 501 лв. за неблагоприятни уславия на работа по видове изпълнители на медицинска помощ и на дентална помощ , както следва:

 • Първична медицинска помощ (ПИМП)- 3 455 050 лв., в т.ч. суми за работа при неблагоприятни условия по повод обявена епидемична обстановка /1000 лв. за всеки общопрактикуващ лекар и за всеки нает лекар в лечебното заведение на месец; за професионалисти по здравни грижи по 360 лв. на месец/. За лечение и наблюдение на пациентите с КОВИД-19.
 • Специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП)-2 951 213, в т.ч. суми за работа при неблагоприятни условия по повод обявена епидемична обстановка /30 000 лв. за медицински център, осигуряващ обслужване на пациенти със съмнение за КОВИД-19-триажни центрове/
 • Дентална помощ (ДП) -1 817 315 лв.
 • Медико-диагностична дейност (МДД) -799 000 лв.
 • Болнична медицинска помощ (БМП) -30 426 923 лв.

Заплащане за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка се извършва за месеците, през които на територията на страната със заповед на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки. Размерът на сумите, изплатени на изпълнителите на медицинска/дентална помощ за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка се определя от НЗОК ежемесечно за всеки изпълнител на медицинска и/или дентална помощ и МДД, сключил договор с НЗОК по реда на НРД за медицинските дейности 2020 – 2022 г. и НРД за денталните дейности 2020-2022, по разписани в Методиката критерии и ред за изчисляване.

През 2021 г. изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ, специализирана извънболнична медицинска помощ и болнична медицинска помощ, определени със заповед на министъра на здравеопазването, получиха сума в размер на 10 лв. за поставена доза на препоръчителна ваксина срещу COVID-19, в която се включва и издаване на документ/и за поставянето, например сертификат за ваксинация срещу COVID-19, отговарящ на изискванията на държавите – членки на Европейския съюз. Заплатената от РЗОК-Плевен сума в годишен размер е 1 055 720 лв., както следва:

 • На изпълнители на първична медицинска помощ /общопрактикуващи лекари/ – 567 970 лв.
 • На изпълнители на специализирана медицинска помощ -21 470 лв.
 • На изпълнители на болнична помощ -466 280 лв.

През настоящата 2022 г. РЗОК-Плевен ще продължи да изпълнява в срок поетите финансови ангажименти към всичките си договорни партньори.

 

 

 

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: