Вижте заповедта на кмета във връзка с високите нива на заболеваемост от коронавирус!

13.01.2022 18:14

З А П О В Е Д

 

№ РД-10-39

гр. Плевен, 13.01.2022 г.

 

На основание чл.44, ал.2, във връзка с ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.9 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, т.Х от  Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с писмо с вх.№ ЗДР-06-01-28 от 13.01.2022 г. на Директора на Регионална здравна инспекция – Плевен  за достигнати високи нива на заболеваемост на територията на Община Плевен (668.37 %000 към 12.01.2022 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Считано от 14.01.2022г., на територията на община Плевен

  1. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други групови мероприятия с такъв характер в залите – общинска собственост.

2.  Провеждането на заседания, работни групи и други прояви с участие на външни лица в административната сграда на Община Плевен на пл. „Възраждане“ № 2 да бъде ограничено. Същото важи и за провеждането на вътрешнослужебни мероприятия и прояви.

II. На осн.чл. 103, ал.4 във вр.чл. 100 и  чл. 99, т.2 от АПК ОТМЕНЯМ всички издадени към момента разрешения за ползване на зали-общинска собственост за провеждане на масови мероприятия по т.1,  считано от 14.01.2022 г.

Контрол по изпълнение на горните противоепидемични мерки възлагам на кметовете на кметства, Секретаря на Община Плевен, Директора на Дирекция „Обществен ред и сигурност“ и Началника на отдел „Здравеопазване и социални дейности“ .

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Директора на РЗИ-Плевен, зам.-кметовете, кметовете на кметства, кметските наместници, секретаря на общината, както и да се публикува на интернет страницата на Община Плевен.

 

 

                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН: /п/

 

                                      Георг Спартански      

#тагове:

НАЙ-НОВИ: