План-сметката за такса битови отпадъци за 2022 г. на община Плевен влиза за обсъждане в комисиите в Общинския съвет

10.01.2022 12:19

 

dav

План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен за 2022 г. влиза за обсъждане в комисии в Общинския съвет. Документът ще бъде разгледат този месец в три от постоянните комисии – ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“, ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ и комисията по „Бюджет и финансова политика“.

„Съгласно Закона за местните данъци и такси, План-сметката за годината се изготвя по образец и ред, определени с наредба на Министерския съвет и се одобрява с решение на Общинския съвет. Преди това предложението се публикува за обществено обсъждане на интернет страницата на Общината в 30-дневен срок, съгласно Административнопроцесуалния кодекс. Т.е. заинтересуваните страни имаха възможност в продължение на месец да подават своите писмени предложения или възражения по предложената План-сметка“, информира Мартин Митев, председател на Общински съвет – Плевен.

План-сметката на община Плевен включва прогнозни разходи за: закупуване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа и др. инсталации за третиране; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО и за почистване на териториите, предназначени за обществено ползване.

Действащите в момента размери на такса битови отпадъци за населените места в община Плевен са определени с Решение №026 от 21.12.2015 г. на Общински съвет – Плевен. Предложеният проект за решение е същите да останат в сила и през 2022 г. Предложението и План-сметката на община Плевен за 2022 г., които влизат за обсъждане в комисиите в Общинския съвет,  могат да се видят на интернет страницата на Община Плевен – https://www.pleven.bg/bg/obyavleniya/uvedomlenie-za-plan-smetka-za-taksa-bitovi-otpadatsi-za-2022-godina

Това информират от Пресцентър на ОбС – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: