Община Плевен продължава приема на документи за ползватели на услугата „Асистентска подкрепа” и за социални асистенти

10.01.2022 16:43


Община Плевен продължава приема на документи за ползватели на
социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и за социални асистенти.
Услугите се предоставят почасово в домашна среда на възрастни хора в
невъзможност за самообслужване, деца и лица с определена от ТЕЛК
необходимост от чужда помощ.
Услугите се предоставят от Социален асистент средно до 3 часа и може да
включват помощ за личен тоалет, къпане, смяна на памперси, хранене,
пазаруване, почистване на обитаваното жилище, пране, заплащане на битови
сметки, придружаване при разходка, личен лекар и др.
Териториалният обхват на услугите покрива всички населени места от
община Плевен.
Желаещите да се възползват от услугата могат да подават заявления на
адрес: гр. Плевен, ул.“ Георги Бенковски“ № 61.
Лицата, желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за
предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на
Закона за социалните услуги е необходимо да са в добро физическо и
психично здраве във връзка с качественото изпълнение на трудовите
задължения.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление – декларация (по образец):
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Автобиография;
4. Копие на документ за завършено образование;
5. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние;
6. Удостоверение от Център за психично здраве , че не се води на учет.
7. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е
поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ
характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от
правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като
извършител по Закона за защита от домашното насилие, съгласие за
съхранение и обработка на личните данни по ЗЗЛД (по образец);
8. Копие от трудова книжка;
9. Други документи по преценка на кандидата
С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален
асистент“ се сключва трудов договор на 8 часов работен ден, като един
„Социален асистент“ предоставя подкрепа на минимум двама потребители.
Документи на кандидатите за заемане на длъжност „Социален
асистент“ се подават в град Плевен, бул. „Русе“ № 1, ет. 1, стая 5 и
стая 7 /сграда на бившата Стоматология/, всеки работен ден от 8,30 ч.
до 17,00 часа.
За допълнителна информация – телефон: 064/ 800-402.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: