21 години Природен парк „Персина“

06.12.2021 14:50

На 4 декември Природен парк „Персина“ навърши 21 години от обявяването си. Това е и датата на която традиционно празнуваме “рождения ден“ на защитената територия. Целта, с която е обявен природния парк е опазване, възстановяване и съхраняване на естественото състояние на дунавските острови и крайдунавските влажни зони. Природен парк „Персина“ обхваща двете островни групи Никополска островна група и Комплекс Беленски острови, а също така обширна площ от землищата на общините Никопол, Белене и Свищов, разположени по поречието на река Дунав. Изражението на тази територия се побира в забележителните 21 000 хектара.


През изминалата година Дирекцията на природен парк „Персина“ постигна голям успех в усилията, които вложи за опазването и възстановеното на видове. Отбелязахме една невероятно висока гнездова численост в колоните къдроглави пеликани /Pelecanus crispus/ на остров Персин, разположени в Поддържан резерват „Персински блата“. Двойките гнездящи пеликани наброяваха 88, а отгледаните от тях малки 105. Целогодишно птиците се наблюдават от експерти, следи се тяхното поведение и състояние. Мястото за гнездене се поддържа и надгражда при необходимост, като целта на дирекцията е да се осигурят необезпокоявани и сигурни места за гнездене на сравнително новите и все още силно чувствителни на човешко влияние и безпокойство колонии къдроглави пеликани.
Продължава работата на дирекцията по възстановяване и опазване на влажните зони по поречието на Дунав. Една от основните дейности и мисии за реализиране и постигане на целите за обявяването на ПП „Персина“. Модернизира се и обновява системата за поддържане на влажната зона на остров Персин. Паралелно с това екипът на дирекцията работи по подобряване на състоянието на блатото „Кайкуша“, разположено в едноименната защитена местност.
През тази година започна реализацията на нов проект с международна инициатива насочена към дивите острови по река Дунав. Това не е съвсем нова идея, по която работи дирекцията през последните години. В резултат на международно проучване проведено по цялото поречие на река Дунав, Природен парк „Персина“ беше изведен напред, като защитена територия опазваща изцяло естествени и незасегнати от човешка дейност острови. Пример за това са островите резервати Китка и Милка. В тази насока през следващите години екипът на дирекцията ще работи за утвърждаване на тази международна позиция, а също така и за възстановяване на екосистемите, на част от островите в двете островни групи – Никополска островна група и Комплекс Беленски острови.
2021 година имаше и своите предизвикателства в лицето на реализиране на дейности, свързани с провеждането на събития, предполагащи струпването на хора. Въпреки това, с участието на множество екологични организации и разбира се нашите посетители, малки и големи любители на природата, организирахме един прекрасен „Фестивал на къдроглавия пеликан“.
Надяваме се, новата година да е по-успешна и да зарадваме всички наши приятели с нови събития и интересни начинания, насочени към опазването на видове и местообитания.

Текст: ДПП „Персина“
Снимки: ДПП „Персина“

#тагове:

НАЙ-НОВИ: