ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА  процедура за прием на заявления от кандидат–потребители на почасови здравно-социално услуги по проект „Патронажна грижа + в община Плевен”

06.12.2021 9:40

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Патронажна грижа + в община Плевен“, финансиран по Договор № BG05M9OP001-6.002-0192-C01, процедура BG05M9OP001-6.002 – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ОБЯВЯВА

 процедура за прием на заявления от кандидат–потребители

на почасови здравно-социално услуги

по проект „Патронажна грижа + в община Плевен”

Патронажната грижа е индивидуализирана подкрепа за лица с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности. Целта на услугата е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на лицата с увреждания и възрастните хора.

Основните дейности, предоставяни по проекта са:

 • Здравни грижи: медицинско наблюдение, консултиране, превенция на заболяванията, измерване и регистрация на витални показатели; извършване на манипулации, съдействие за изготвяне на изследвания, съдействие при получаване на технически помощни средства;
 • Социално-битови дейности: помощ при почистване на дома, помощ при поддържане на лична хигиена (обличане, събличане), пазаруване, плащане на сметки, придружаване, насърчаване на комуникацията и поддържане на социални контакти и други съобразно индивидуалните потребности.;
 • Психологическа подкрепа и консултиране;

Териториалният обхват на проекта включва всички населени места в община Плевен.

Продължителността на услугите е до 12 месеца, считано от месец януари 2022 г.

Персоналът, който ще предоставя услугите, се състои от: социални работници, медицински сестри, психолози, домашни санитари и доставчици на стоки от първа необходимост.

На всички кандидат-потребители подали заявления, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите чрез посещения в дома.

Кандидат-потребителите, изявили желание да използват услугата „Патронажна грижа“,  трябва да отговарят на следните условия :

 1. Лица над 54-годишна възраст, които нямат определени от ТЕЛК вид и степен на увреждане, с ограничения или невъзможност за самообслужване ;
 2. Лица с определени от ТЕЛК вид и степен на увреждане без чужда помощ;
 3. Лица с увреждания с определени от ТЕЛК проценти трайно намалена работоспособност от 18 г. до 55 г.;
 4. Лица, поставени под карантина.

Всяко лице от целевата група може да получава

здравно–социални услуги до 2 часа на ден.

Необходими документи за подаване от кандидат–потребителите:

 • Заявление (Приложение № 1А );
 • Документ за самоличност ( за справка);
 • Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка) – когато е приложимо;
 • Експертно решение на ТЕЛК / НЕЛК(копие) – когато е приложимо;
 • Протокол от ЛКК – когато е приложимо;
 • Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие) – ако е приложимо;
 • Документ за настойничество / попечителство или пълномощно да се представлява лицето, желаещо да ползва услугата (копие) – когато е приложимо;
 • Декларация за съгласие за обработване на личните данни (Приложение№ 2А);
 • Декларация за упълномощено лице (Приложение№ 3А, ако е необходимо);
 • Декларация, че към момента на кандидатстването лицето не ползва друга подобна социална услуга (Приложение № 6А).

Образци на документите са достъпни в сайта на Община Плевен www.pleven.bg

и в офиса на услугата – бул. „Русе“ № 1, ет. 1, офис № 2 и № 4 (бившата Стоматология).

Заявления се приемат от 6.12.2021г. всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. в офиса на услугата „Патронажна грижа“ на адрес:

ГР. ПЛЕВЕН, БУЛ. „РУСЕ“ № 1, ЕТ. 1, ОФИС № 2 И № 4 (БИВШАТА СТОМАТОЛОГИЯ).

За допълнителна информация:

тел. 064/881-226 – Л. Йочева – Ръководител на проекта

тел. 064/600-260 – офис на услугата

тел. 064/800-036 – офис на услугата

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: