МУ-Плевен присъди званието „Почетен професор“ на доц. Георги Цанев за създаването на системата за електронно и дистанционно обучение

30.11.2021 12:16

На заседание на Академичния съвет на 29 ноември 2021 г. ректорът проф. д-р Добромир Димитров връчи почетното звание „Почетен професор“ на доц. инж. Георги Цанев за цялостния му принос за развитието на висшето училище и за създаването на Системата за електронно и дистанционно обучение.


Доцент Цанев е ръководител на сектор „Информационни технологии и биостатистика“, председател е на Съвета по информационна дейност на МУ- Плевен и директор на Центъра за дистанционно обучение. Той има 85 пълнотекстови публикации, издадени 11 учебника и учебни помагала, ръководство на 5 докторанти, 7 авторски свидетелства за изобретения и 41 внедрени рационализации. Участва повече от 20 години в организиране, провеждане, ръководство и следпроектно наблюдение на международни и национални проекти.
В Медицински университет – Плевен е ръководител на проект за развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование „Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен“. Като резултат от проекта функционира Система за електронно и дистанционно обучение, чрез която се осъществява учебния процес от разстояние в електронна среда, което осигурява неговата непрекъснатост в условията на пандемия.
Към настоящия момент доцент Георги Цанев е ръководител на мащабния европейски проект за изграждане на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, който се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейските структурни и инвестиционни фондове с период на реализация 2018-2023 г.
При присъждане на званието „Почетен професор“ доцент Цанев се обърна към ректора проф. Димитров и членовете на Академичния съвет с думи на благодарност: „Благодаря на членовете на Академичния съвет, на Ректорското ръководство и на целия академичен състав на университета за присъденото ми почетно звание. Уверявам Ви, че то е заслуга и на всички, с които съм работил, работя и ще продължа да работя за издигане нивото и престижа на МУ-Плевен. Благодаря също на ръководството на всички обслужващи звена от университета и на техните членове, без подкрепата и съдействието на които моите постижения не биха се реализирали в пълна степен.“

#тагове:

НАЙ-НОВИ: