Медицински университет – Плевен планира да разкрие Факултет по ветеринарна медицина

17.11.2021 14:43

Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) изготви проект за разкриване на ново основно звено в структурата на висшето училище – пети Факултет по ветеринарна медицина, който включва изграждане на нов учебен корпус и разкриване на нова специалност – Ветеринарна медицина. Това съобщиха на пресконференция в Плевен днес ректорът на висшето училище проф.д-р Добромир Димитров и акад. Григор Горчев.

„Националната карта на висшето образование позволява откриването на обучение по професионално направление „Ветеринарна медицина“ и такава специалност от регулираните професии в Северозападен район на планиране и по-специално в Медицински университет – Плевен, който е определен в група А“, коментира ректорът. Той подчерта, че обучението по ветеринарна медицина се осъществява само в два района на страната – в Тракийския и Лесотехническия университети, като действащите студенти са 1626 от максимален капацитет – 1750. Приемът е недостатъчен, а търсенето надвишава предлагането на ветеринарни лекари, добави проф. Димитров.

Той коментира, че в Плевенска област от години се наблюдава тенденция за застаряване на лекарите и нуждата от все повече млади ветеринарни специалисти в региона за осъществяване на граничен контрол, като инспектори към Българската агенция по безопасност на храните, както и като лекари ангажирани в здравеопазването на продуктивните животни и животните за компания. Факт е, че 60% от практикуващите с продуктивни животни ветеринарни лекари са в пенсионна или в предпенсионна възраст, като на национално нива процентът е 50. От друга страна, секторът за обслужване на животни компаньони все повече се развива и също изисква млади специалисти.

Специалността „Ветеринарна медицина“ е специалност от регулираните професии от професионално направление „Ветеринарна медицина“, обучението е с продължителност 5 и половина учебни години и води до придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация „ветеринарен лекар“. Приемането на студенти се осъществява чрез конкурсен изпит по биология или чрез оценката от държавен зрелостен изпит по биология. Голяма част от дисциплините в учебния план на ветеринарната медицина се изучават и преподават в МУ-Плевен. Практическата подготовка на студентите по ветеринарна медицина ще се провежда в университетски клиники и лаборатории, в учебно-опитни стопанства, в частни ветеринарно-медицински клиники, както и в предприятия за добив, преработка и търговия с храни от животински произход, като ще се осигурява чрез сътрудничество между висшето училище и Българската агенция за безопасност на храните.

Учебният корпус на петия Факултет по ветеринарна медицина към МУ-Плевен ще бъде изграден на нов терен, заедно със студентско общежитие и спортен комплекс, каза още проф. Димитров. Наличният сграден фонд, с който разполага Университета, е недостатъчен за осигуряване на нормални условия за учебна и научноизследователска дейност. С цел разширяване на инфраструктурата МУ-Плевен се обръща към Община Плевен за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот, общинска собственост, с начин на трайно ползване за обект „Комплекс за образование“, отреден за учебни и социални дейности. Проектирането, изграждането и обзавеждането на новия факултет ще бъде финансирано със собствени средства на висшето училище, с помощта и на външни източници на финансиране.

Разрастването и развитието на МУ-Плевен чрез разкриване на нов факултет и специалност ще допринесе в дългосрочен план за превръщането на град Плевен във водещ европейски университетски, образователен, научен и здравен център, подчерта проф. д-р Димитров.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: