Общинският съвет на Плевен одобри бюджетната прогноза за Общината за периода 2022 – 2024

28.10.2021 10:17

Не се предвижда изменение в размера на данъците и таксите, постъпващи в общинския бюджет в частта „местни приходи”, се посочва в документа

Общински съвет – Плевен, одобри единодушно актуализираната бюджетна прогноза за Община Плевен за периода 2022-2024 г. Прогнозата касае постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за същия период. Разяснение по нея внесе кметът Георг Спартански.

С решение на Министерски съвет е стартирана бюджетната процедура за 2022 г. С последващи указания от министъра на финансите на първостепенните разпоредители с бюджет, в т.ч. и общините, е даден срок да подготвят и представят бюджетни прогнози за периода 2022-2024 г. Одобрената такава за Община Плевен е разработена на база действащите стратегически документи на местно ниво, като „Концепция за пространствено развитие на Община Плевен (2014-2025 г.)”, „Интегриран план за градското възстановяване и развитие на Плевен (2014 – 2020 г.)” и др., планираните средства и касовото изпълнение на бюджетите от предходните години, бюджета на Общината, както и Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

В приетата за Община Плевен бюджетна прогноза е записано, че за периода 2022-2024 г. не се предвижда изменение в размера на данъците и таксите, постъпващи в общинския бюджет в частта „местни приходи”, което е тенденция за устойчивост на местните финанси.

Не са предвидени и съществени отклонения в приходите от „данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин”, при все, че този вид приход е пряко обвързан с динамиката на пазара на недвижими имоти, при която през последните няколко години не се наблюдават съществени промени.

В прогнозата намират отражение и действията, насочени към повишаване събираемостта на местните приходи и ефективно и целесъобразно разходване на общинските средства, целящи поддържане и развитие на предоставените от Общината услуги.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: