Комисиите в Общински съвет – Плевен заседават днес и утре

25.10.2021 8:43

Информация за изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките от средства от Европейския съюз и основните показатели към 30 юни 2021 г., ще бъде представена този месец на заседанията на всички постоянни комисии в Общински съвет – Плевен. Комисиите днес и утре в Заседателната зала на Община Плевен при спазване на противоепидемичните мерки, информират от Пресцентъра на местния парламент.

Размерът на Бюджет 2021 на Община Плевен, приет с Решение №461/25.02.2021 г. на Общинския съвет, е 125 703 919 лв., от които 84 887 071 лв. за „делегирани от държавата дейности” и 40 816 848 лв. „местни приходи”. След корекции в резултат на допълнително предоставени средства от централния бюджет и други ведомства, към 30.06.2021 г. актуализираният бюджет на Община Плевен възлиза на 133 535 427 лв. Отчетът за изпълнението на Бюджет 2021 на Общината за първото полугодие на годината е изготвен в съответствие със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет, Указания на Министъра на финансите ДДС 03/17.06.2021 г. за изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства.

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен ще заседават този месец при следния график:

25 ОКТОМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател Христослав Михайлов заседава в понеделник от 13,00 ч. Освен справката по бюджета за изминалото полугодие, Комисията ще разгледа предложение и за сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг за изпълнение на проект за утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в града. За обсъждане влиза и точка за съгласие за разсрочване на последна изравнителна вноска по банков кредит на общинската фирма „Тибор“ ЕАД.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Владислав Монов заседава от 13,30 ч. по дневен ред от 11 точки. Съветниците ще обсъждат изменение на Инвестиционната програма на Общината за текущата година, както и продажба чрез публичен търг на общински имот на ул. „Родопи“ №5-7 в града, отреден за жилищно строителство. Дневният ред включва и обсъждане на схема за разполагане на преместваеми съоръжения във връзка с провеждане на „Коледен базар“ в Плевен.

ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков заседава от 14,00 ч. по 12 точки. Сред тях са: Предложение за одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за същия период; Изменение на Инвестиционната програма на Общината за 2021 г.; Промяна в разчета за общинските капиталови разходи за обект „Основен ремонт на Автогара Плевен“, изпълняван по проект, финансиран със средства от „Регионален фонд за градско развитие“ АД, „Банка ДСК“ и собствено участие на Общината; Предложение за сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг за изпълнение на проект; др.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Свилен Трифонов заседава от 15,00 ч. Комисията ще се запознае с информацията относно изпълнението на бюджета на Общината за първото полугодие на текущата година, ще обсъди и предложение за преобразуване на домашните социални патронажи в пет населени места в общината.

ПК по „Здравеопазване и социална политика“ с председател доц. д-р Евгения Бързашка заседава от 17,00 ч. Освен текущите преписки във връзка с предстоящото заседание на местния парламент, в Комисията ще бъде представена и докладна записка от Катя Божикова – председател на Общински съвет по наркотични вещества относно отчет за дейността им за второ и трето тримесечие на годината.

Комисията  ще разгледа и постъпилите нови преписки за финансово подпомагане на граждани с репродуктивни проблеми от Община Плевен.

26 ОКТОМВРИ /ВТОРНИК/

ПК по „Обществен ред и сигурност“ с председател Николай Маринов заседава във вторник от 13,00 ч. Дневният ред включва информация за изпълнение на бюджета на Община Плевен, сметките от средства от ЕС и основните показатели към 30.06.2021 г. и информация от Първо РУ за състоянието на обществения ред за съответната територия към 30.09.2021 г.

ПК по „Младежки дейности и спорт“ с председател Йордан Грижов заседава от 13,30 ч. Комисията ще обсъди определяне на общински съветници за членове на комисия за провеждане на класацията „Спортист на годината“ на Община Плевен за 2021 г., ще разгледа и заявление от Автомобилен и картинг спортен клуб „Плевен Рейсинг тим“ относно  определяне на наем за ползван от клуба имот, общинска собственост.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател инж. Йордан Василев заседава от 15,00 ч. по дневен ред от 8 точки. Част от тях са: Даване съгласие за предоставяне под наем на земеделски имоти (полски пътища и нефункциониращи напоителни канали) общинска собственост, проектирани в плана за земеразделяне, включени в масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. и определяне на цена за ползване на тези имоти; Приемане на схема за разполагане на преместваеми съоръжения във връзка с провеждане на „Коледен базар“; Предложение относно проект за уличен водопровод по плана на с.Радишево; Предложения, касаещи изработване на проекти за подробни устройствени планове.

ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Цветелин Горанов заседава във вторник от 16,30 ч. Комисията ще обсъди искания за съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училища в общината, ще разгледа и две преписки във връзка с общинския Бюджет 2022 – предложение от ДФСГ ”Интелект” за планиране на средства в новия бюджет за премахване на ненужна сграда и заявление от кмета на с. Върбица за залагане на средства в общинската Инвестиционна програма за 2022 г. за ремонт на покрива на методичен и директорски кабинет на ДГ ”Пчелица” в населеното място.

Всички предложения и преписки, включени в дневните редове на постоянните комисии за м. октомври, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец октомври 2021 г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-postoyanni-komisii-prez-moktomvri-2021-g

#тагове:

НАЙ-НОВИ: