Некачествена вода са пили жителите на четири села в област Плевен

20.10.2021 14:23

Некачествена вода са пили жителите на четири села в област Плевен. Това показват данните на Регионална здравна инспекция – Плевен за периода 11 – 17 октомври.

През отчетения период са взети 4 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група А. От тях 2 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В селата Петърница и Градина са отчетени отклонения по показателите за мътност на водата, а в Градина и са установени завишени нива на нитратите. При допустими 50mg/l са отчетени 251,41 mg/l.

При изследвани 9 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група Б три не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Отклоненията са засечени при една проба в село Търнене и две в село Долни Вит.

НАСЕЛЕНО МЯСТО ПОКАЗАТЕЛ, ПО КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕТО СТОЙНОСТ И ДОПУСК НА ПОКАЗАТЕЛЯ ПО НАРЕДБА №9
с. Търнене нитрати 54,22 mg/l 50,00 mg/l
с. Долни Вит хром 133,58 µg/l 50,00 µg/l
с. Долни Вит хром 141,04 µg/l 50,00 µg/l

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: