Посетителски център изграждат в село Байкал със средства от Стратегията за ВОМР

04.10.2021 10:57

На 13 септември тази година беше подписан тристранен договор между Държавен фонд „Земеделие“, Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник и Община Долна Митрополия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проект „Изграждане на Посетителски център – с. Байкал, община Долна Митрополия“. Проектното предложение се реализира по процедура №BG06RDNP001-19.360-S2 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Предвижда се преустройство на съществуваща бивша училищна сграда в село Байкал за нуждите на Посетителски център. Сградата ще бъде основно ремонтирана, прилежащият двор ще бъде благоустроен и ще бъде закупено съвременно оборудване. В центъра ще бъдат обособени две зали – зала „Вдъхновение от Дунав“,която да запознава с природното богатство на река Дунав в региона и зала „Под звездите на Дунав“,която да показва Слънчевата система и Космоса от поречието на реката, чрез използването на визуални дигитални средства.Центърът щепредоставя услуги с познавателна и образователна цел основно за деца и ученици.

Проектът е на стойност 149 687.14 лева, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ от Стратегията за ВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: