„МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-Плевен” обявява конкурс за длъжността Лекар, специализант по Ревматология

01.10.2021 14:46

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването
„МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-Плевен” обявява конкурс
за длъжността Лекар, специализант по Ревматология
1. Изисквания към длъжността: висше медицинско образование
2. Начин на провеждане на конкурса: интервю
3. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: заявление за участие в конкурс – свободен текст, автобиография, копие на диплома за завършено висше образование, удостоверение от БЛС
4. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в срок от 1 месец от публикуване на обявлението в сградата на „МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН”, Регистратура – всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа.
5. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табели във фоайето на входа на „МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-Плевен”
След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия и Управителя на болницата
Краен срок за приемане на документи – 31.10.2021 год.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: