Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен заседават на 27 и 28 септември

23.09.2021 14:45

Постоянните комисии към Общински съвет – Плевен се събират за заседания следващата седмица в два поредни дни – 27 и 28 септември /понеделник и вторник/. Заседанията ще се провеждат в Заседателната зала на Община Плевен при спазване на противоепидемичните мерки, информират от Пресцентъра на местния парламент.

27  СЕПТЕМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК по „Младежки дейности и спорт“ с председател Йордан Грижов ще заседава в понеделник от 13,30 ч. Комисията ще разгледа предложение относно отдаване под наем без публичен търг или конкурс на „Автомобилен и картинг спортен клуб – Плевен Рейсинг – ТИМ“ на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Георги Кочев“ (жк „Воден“) в Плевен. В деловодството на Община Плевен е постъпило искане от председателя на клуба за продължаване на срока на договор за наем за посочения имот. В предложението е записано, че сдружението осъществява дейност в обществена полза, като организира и провежда мероприятия в областта на картинг спорта, автомобилен и други видове моторни дисциплини.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател инж. Йордан Василев ще заседава от 14,00 ч. по дневен ред от 9 точки. Съветниците ще обсъждат: предложение за одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти, провеждане на тръжна процедура и отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост в Плевен; уреждане на отношения между Община Плевен и физически лица във връзка с приложение на действащ Подробен устройствен план – План за улична регулация на незастроен урегулиран поземлен имот по плана на с. Брестовец; разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за терен в местността Стража; предложения за проекти за подробни устройствени планове, касаещи прокарване на трасета за водопроводи до поземлени имоти в местностите Витска ялия и Долни ливади в землищата съответно на Плевен и с. Дисевица.

ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков ще заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала, дневният ред е от 11 точки. Ще бъде представен Отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., както и предложение за изменение на Договор за кредит №1209 от 04.11.2020 г., сключен между „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“, Община Плевен и „Уникредит Булбанк“. Съветниците ще обсъждат и отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения в общината. Постъпилите заявления са от директорите на четири училища в Плевен – ОУ „Йордан Йовков“, СУ „Христо Смирненски“, ПГ с преподаване на чужди езици и НУ „Христо Ботев“ – Плевен.

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател Христослав Михайлов се събира в понеделник в 15,30 ч. В рамките на заседанието ще бъде представен отчет за дейността на Общинското предприятие „Управление на общински земи и гори” за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. и писмо от ДКЦ II – Плевен за промени в бизнес програмата на дружеството за текущата година.

ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Цветелин Горанов ще заседава от 16,30 ч. Комисията ще обсъжда предложението за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в посочените по-горе четири учебни заведения на територията на град Плевен.

ПК по „Здравеопазване и социална политика“ с председател доц. д-р Евгения Бързашка ще заседава от 17,00 ч. На вниманието на съветниците ще стои предложение за промяна в Приложение №10А Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на Европейския съюз през 2021 г. и писмо от ДКЦ II – Плевен, относно промени в бизнес програмата на дружеството за текущата година. Ще бъдат разгледани и постъпилите нови преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми.

28  СЕПТЕМВРИ /ВТОРНИК/

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Владислав Монов заседава във вторник от 14,00 ч. по 10 точки. Сред тях са: предложение за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, отредени за жилищно строителство по плана на с. Гривица; промяна начина на трайно ползване на поземлен имот по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Ясен; схема за разполагане на преместваеми обекти – павилион по плана на с. Буковлък; др.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Свилен Трифонов ще заседава от 15,00 ч. Съветниците ще обсъдят изменение на Договор за кредит №1209 от 04.11.2020 г., сключен между „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, Община Плевен и „Уникредит Булбанк“ АД.

Всички предложения и преписки, включени в дневните редове на постоянните комисии за м. септември, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен – https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец септември 2021 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: