Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник изпълнява проект за транснационално сътрудничество по ПРСР 2014-2020 г.

02.09.2021 9:42

Подписан административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти №BG06RDNP001-19.354 „Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Наименование на проекта:  „Подготвителен транснационален проект на тема: „Развитие на маркетинга на местната идентичност и създаване на устойчив туризъм, чрез проучване и/или създаване на марка за местни продукти от територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник”

Код на проекта в ИСУН: BG06RDNP001-19.354-0003-С01

Административен договорза предоставяне на БФП: №РД50-88/28.07.2021 г., сключен между Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“

Срок за изпълнение: 6 месеца

Период на изпълнение:28.07.2021 г. – 27.01.2022 г.

Обща стойност:48 238,00 лв., от които Европейско финансиране  – 43 414,20 лв., Национално съфинансиране – 4 823,80 лв.

Резюме на проекта: Целта на проектното предложение е подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество, който чрез местните продукти и рецепти да създаде и развие туризма и териториалния маркетинг на местната идентичност с партньор – МИГ от ЕС (GAL NuovoFiorD’Olivi, Италия), на международно съвременно равнище. В подготвителния проект са заложени дейности, насочени към проучване и идентифициране, които да спомогнат за осъществяване на контакт с партньора, постигане на съгласие и договорености и подписване на споразумение за партньорство. В процеса на осъществяване на подготвителния проект ще бъде създадено неинституционално координационно звено за планиране и изпълнение на дейностите по проекта. Ще бъдат проведени заседания и мероприятия на координационното звено за планиране и контрол на дейностите по проекта. Ще бъдат изготвени предварителни проучвания и консултации, свързани с разработването на проект за сътрудничество. Проектът е насочен към осъществяване на дейности за създаване и изпълнение на проект за транснационално сътрудничество в сферата на маркетинга на местната идентичност, чрез местни продукти и рецепти и реализиране на възможности за презентиране и популяризиране на местните дадености.

Дейности по проекта:

  • Провеждане на еднодневни работни срещи – 5 работни срещи, от които една стартираща, три информационни и една финална работни срещи. Изпълнението на дейността ще доведе до коректно, безпроблемно и навременно изпълнение на договора за проекта, както и ангажиране на местните общности с идеите на проекта. След приключването ѝ ще има разработен проект за транснационално сътрудничество с участие на различни заинтересовани страни и ключови местни лидери.
  • Извършване на проучване и анализ на територията – възможностите за създаване на обща марка и съвместен маркетинг на земеделските продукти на територията на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“. Ще бъде извършено предварително проучване за идентифициране на местните продукти, рецепти, културни, исторически, социално-икономическите и природни дадености с потенциал за използване за целите на бъдещия проект за сътрудничество. След приключването на дейността ще бъдат изведени местните идентичности с цел териториален маркетинг и устойчиво развитие на територията на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“, които да бъдат включени в бъдещия проект за сътрудничество.
  • Извършване на проучване и анализ на територията – анализиране на местната идентичност и култура на територията на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ и проучване на възможностите за прилагане на добри европейски практики за запазването им. Щебъдеизвършенопредварителнопроучване и сравнителенанализнаевропейскипрактикизазапазване и утвърждаваненаместнатаидентичност и култура, в т.ч. и местнипродукти и рецепти, презентираненаместнитересурси, културни и природнидадености, реализираниотместниинициативнигрупинатериториятана ЕС с огледпотенциалнотоимприложениеот„МИГ ДолнаМитрополия – ДолниДъбник“ зацелитенабъдещияпроектзасътрудничество. Същотакащебъдатизведени и формулираниизводи, препоръки и предложениязавъзможноститезазапазване и утвърждаваненаместнатаидентичност и култура, в т.ч. и местнипродукти и рецепти и възможностизаразвитиенатуризъм, коитодабъдатвключени в бъдещияпроектзасътрудничество.
  • Консултации за бъдещия проект за съвместна дейност за транснационално сътрудничество. Ще бъдат подбрани и предложени цели и подходящи варианти на дейности за постигането им, методи за изпълнение, възможни съвместни мероприятия и други параметри на бъдещия проект за сътрудничество. Също така ще се осъществят консултации по създаване на партньорство за бъдещ проект и ще се разработи съдържание на споразумението за бъдещо партньорство. Ще се изготвят предложения за варианти на бъдещия проект за сътрудничество и ще бъдат предоставени консултации относно необходими нормативни становища, съгласувания и други във връзка с бъдещия проект за сътрудничество.
  • Дейности по информираност и публичност – 2 бр. публикации в регионални медии(в началото на изпълнение на проекта – за представянето му (1 месец) и за представяне на резултатите от изпълнението на проекта (6 месец); информационна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта; информационна табела за поставяне на видно място в офиса на МИГ. Изпълнение на дейността ще доведе до повишена информираност на местната общност и ще бъде осигурена публичност за безвъзмездната финансова помощ от ЕС, ЕЗФРСР и ПРСР 2014-2020 г.
  • Организиране на среща с потенциалния/те партньори в Италия – „LAG Nuovo Fior d’Olivi“ – Ще бъдат осъществени срещи с потенциалния/те партньор/и и обсъдени варианти на бъдещия проект за транснационално сътрудничество – възможни цели, съвместни действия за сътрудничество в сферата на маркетинга на местната идентичност, очаквани резултати и въздействие.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: