ДГ „Гергана“ приключи дейностите по проект „Утре започва от днес“

02.09.2021 16:26

Екипът на ДГ „Гергана“ приключи дейностите по Проект „Утре започва от днес“, съфинансиран от Програма Еразъм+, който включваше и 8-дневна трансгранична мобилност в град Римини, Италия.

Какво постигнахме с изпълнението на проекта?

– повишихме компетентностите на участниците в сферата на предучилищното образование;

– повишихме нивото на приобщаване и преподаване в процеса на педагогическо взаимодействие;

– надградихме управленския опит;

– обменихме опит в сферата на предучилищното образование;

– подобрихме чуждоезиковите компетенции на участниците.

Адаптираните модели и добри практики ще намерят приложение в ежедневието за постигане на по-високи нива на качество и иновации в образователния процес. Като част от резултатите, можем да посочим и Проектът „Арт-клуб  Слънчеви чудеса“, по НП „Успяваме заедно“, модул „Иновативна детска градина“ , насочен към формиране на ефективни способи за стимулиране на креативността при децата от предучилищна възраст, чрез прилагане на подход за организиране на среда, в която да се даде шанс на подрастващите да действат  активно в хармония с потребностите и желанията си.

Осъществяването на този проект ще допринесе за постигането на стратегическата цел на ДГ „Гергана“ за реално и осъзнато предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата, като осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им с активното участие на всички страни в процеса: деца-педагози-родители.

Удовлетворени сме от изпълнението на планираните дейности. Смятаме, че чрез тях сме постигнали и заложените цели в Европейския план за развитие на ДГ „Гергана“, съответстващи на Европейската и Националната стратегии за учене през целия живот -обогатяване на професионалните и личните компетенции на педагозите, съобразно изискванията и новите тенденции в предучилищнотообразование.

Снимки и информация: ДГ „Гергана“ – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: