Община Плевен организира днес публично обсъждане за трансформиране на поет дълг

27.08.2021 9:00

Община Плевен организира днес публично обсъждане за трансформиране на поет дълг, информират от Пресцентъра на местната управа.

От там припомнят, че на 05.08.2021 г. Община Плевен завърши и отчете изпълнението на проекта „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“, Договор № BG16RFOP001-1.007-0003-С01, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие” по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.

Съгласно условията за изпълнение на проекти на финансиращия орган – Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Община Плевен в качеството си на бенефициент по проекта може чрез междинни искания да възстанови максимум до 80 % от стойността на проекта, за останалите 20 %, необходими за финализиране на проектното изпълнение чрез разплащане с изпълнителите, следва да осигури собствен финансов ресурс или да ползва кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД. В тази връзка Община Плевен използва възможността да поеме кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, за което подписа договор за краткосрочен дълг на 04.11.2020 г. със срок за погасяване на главницата до 25.10.2021 г. Възстановяването на главницата по кредита се обезпечава с вземанията на Община Плевен по Договор № BG16RFOP001-1.007-0003-С01 „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“ и собствени бюджетни средства.

Финалното искане за плащане е депозирано от Община Плевен на 05.08.2021 г., но поради големия обем от работа на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж” по обработване на документация и разглеждане на искания и от други общини съществува вероятност той да не може да възстанови исканите от Община Плевен средства в рамките на срока по договора за краткосрочен дълг – 25.10.2021 г.

Предвид тези обстоятелства е необходимо Община Плевен да анексира договора за краткосрочен кредит, като трансформира същия в дългосрочен. По този начин ще се осигури необходимото време за възстановяване от Управляващия органна финалното плащане по проекта и ще се избегне рискътот изпадане в забава при погасяване на поетия краткосрочен кредит.

ПОКАНА

за публично обсъждане относнотрансформиране на поет от Община Плевен краткосрочен дълг в дългосрочен

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг Кметът на Община Плевен кани местната общност на обществено обсъждане относно трансформиране на поет от Община Плевен от “Фонд за органите на местно самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД краткосрочен дълг в дългосрочен.

  1. Предназначение – финансиране на проект „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“, Договор № BG16RFOP001-1.007-0003-С01;
  2. Стойност – 2 450 000.00 лева;
  3. Начин на финансиране – дългосрочен общински дълг;
  4. Начин на обезпечаване – с вземанията на Община Плевен по Договор № BG16RFOP001-1.007-0003-С01 „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“;
  5. Място и дата на провеждане на обсъждането – 27септември 2021 година, понеделник, от 17:00 часа в Зала „Катя Попова“ с административен адрес гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 4;
  6. Материалите по проекта са на разположение в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане № 2, лице за контакт – Мирослав Илиев тел. 064/881 273.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: