РДПБЗН – Плевен: Внимание! Повишен риск от пожари!

24.08.2021 10:45

Настъпилото засушаване и трайно повишаване на температурите, съчетано с изсъхналата растителност, бързо усложняват пожарната обстановка в полските и горски масиви, и в земеделските земи.
Необходимо е стриктно спазване на правилата за пожарна безопасност, което ще доведе до опазване живата и здравето на хората и минимални материални щети, призовават от РДПБЗН – Плевен.
От там напомнят основните правила за пожарна безопасност през пожароопасния летен сезон:
* Не изхвърляйте незагасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда.
* Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите и селскостопанските имоти, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.
* Не палете огън в гората освен на специално обезопасените и обозначени за това места. Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки – /предварително/ от гума или /на място/от зелени клони, с които да действате в случай на пожар.
* Не  изхвърляйте стъклени бутилки на открито – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.
* Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър, който може да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция.
* Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне.
* Паленето на стърнища е забранено със закон.
* Паленето на огън за приготвяне на зимнина да се извършва на безопасно разстояние от жилищни сгради, помощни постройки, горими огради, МПС и сухи треви и храсти, като огънят не трябва да се оставя без наблюдение и след ползване да се загаси с вода и/или пръст. Осигурете наблюдение на мястото поне 1 час след погасяване на огъня.
* Не палете огън при никакъв повод, когато са обявени кодове за опасност от високи температури и екстремални нива на индекса на пожароопасност.
* За недопускане самозапалване на прясно сено е необходимо то да се складира на малки купи само след като изсъхне напълно.
При възникване на пожар:
* Необходимо е бързо да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение. Незабавно съобщете за пожара на тел. 112.
* При опасност от усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път да напуснете района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.
* Ако запалването е в начална фаза, може да потушите пожара с пръст, пясък и тупалки от зелени клони.
* Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: