Пет от постоянните комисии към Общински съвет – Плевен заседават днес

24.08.2021 8:20

Пет от постоянните комисии в Общински съвет – Плевен се събират за заседания днес дни преди предстоящата сесия за август на местния парламент. Комисиите ще заседават в Заседателната зала на Община Плевен при спазване на противоепидемичните мерки, информират от Пресцентъра на местния парламент.

Ето кои комисии по какви предложения се събират днес:

ПК по „Младежки дейности и спорт“ с председател Йордан Грижов заседава от 14,00 ч. в стая 70 в сградата на Община Плевен. Свикването на комисията този месец е свързано с постъпилото   предложение за безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорт на стадион „Плевен“ за тренировъчна и състезателна дейност на Сдружение „Общински футболен клуб Спартак Плевен”.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател инж. Йордан Василев се събира от 14,30 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 10 точки. Съветниците ще разгледат предложение за приемане на начални цени по сортименти и дървесни видове за обектите, от които ще се продава дървесина на корен на търговци, ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица, юридически лица и търговци. Ще бъдат обсъдени и точки, касаещи уреждане на отношения между Община Плевен и физически лица във връзка с приложението на действащи подробни устройствени планове за имоти в Плевен и с. Радишево, както и разрешения за изработването на проекти за ПУП-ове за поземлени имот с в местностите Табакова чешма и Стража. На вниманието на комисията ще стои и постъпила колективна жалба от живущите на ул. „Григоре Йон“ и ул. „Струма“ в плевенското с. Гривица.

ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 15,00 ч. по дневен ред от 13 точки. Пред съветниците ще бъдат представени доклади за актуалното състояние на търговските дружества с общинско участие към 30.06.2021 г., както и протоколи от проведени конкурси за избор на експерт – счетоводители за „Тролейбусен транспорт“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД. Комисията ще разгледа също: предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения; продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построена върху него сграда по плана на гр. Плевен; предложение относно уреждане на отношения между Община Плевен и физически лица във връзка с приложението на действащ Подробен устройствен план – План за улична регулация на незастроени урегулирани поземлени имоти по плана на с. Радишево; др.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Владислав Монов заседава във вторник от 16,00 ч. по 8 точки. Сред тях са: Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на НУ „Христо Ботев“ – гр. Плевен, на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ едноетажна обществена сграда на ул. „Парашкев Цветков“ №35 в града; предложения за продажби на застроени общински недвижими имоти; Колективна жалба от живущите на ул. „Григоре Йон“ и ул. „Струма“ в с. Гривица; др.

ПК по „Здравеопазване и социална политика“ с председател доц. д-р Евгения Бързашка заседава от 17,00 ч. Комисията ще разгледа предложение за приемане на Обобщен доклад за изпълнение на Плана за действие на Община Плевен за интеграция на ромите (2018 г. – 2020 г.) и План за действие на Община Плевен за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 г. – 2030 г.). Дневният ред включва също преписка за опрощаване на несъбираеми задължения към държавата, както и две заявления за отпускане на еднократни финансови помощи за лечение. Ще бъдат разгледани и преписките за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми, постъпили до 18 август тази година.

Всички предложения и преписки, включени в дневните редове на постоянните комисии за м. август, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец август 2021 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: