Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ ще обучава местните лидери за възможности за финансиране

17.08.2021 13:28

П О К А Н А

 за участие в обучение за местни лидери свързано с възможности за финансиране на проекти по мерки от СВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник

Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия  – Долни Дъбник“ кани всички потенциални бенефициенти от територията на МИГ на обучение свързано с възможности за финансиране на проекти по мерките от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Обученията ще се проведат в следните населени места в обхвата на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник:

  • В гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, дата: 31.08.2021 г., час: 10:00 часа, място: Мултифункционална зала на Община Долни Дъбник, адрес: „Христо Янчев“ № 64;

Обученията се организират с Цел да се повиши информираността и подготовката на местните лидери за мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ, механизмите и процедурите за управление и отчитане на проекти. Ще бъде поставен акцент на No-Till технологията, като екологосъобразен метод за обработка на почвата.

С уважение,

Екипът на Сдружение

„МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“

#тагове:

НАЙ-НОВИ: