Становището на Общината за обходния път на Плевен е подкрепено от гилдиите на архитектите и инженерите

20.07.2021 14:57

По повод обявената на вниманието на всички заинтересувани страни Проектна разработка с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура” – София, за „Изработване  на разширен идеен проект на Югоизточен обход на гр. Плевен” на Интернет страницата на РИОСВ – Плевен, Община Плевен отново потвърди своето становище в подкрепа на т. нар. „син вариант”, разработен от АПИ. Позицията на АПИ е обходният път да бъде изграден по също предложения от тях „жълт вариант”. Това информират от Пресцентъра на Общината.

Мотивите на Община Плевен за неприемане на т. нар. „жълт вариант”, които бяха изложени и в писмо до Министъра на регионалното развитие и благоустройството доц. д-р Виолета Комитова, са следните:

Предложеният „жълт” вариант на Инвестиционното предложение за изграж­да­не на Югоизточен обход на гр. Плевен не е съобразен с одобрения и влязъл в сила Общ устройствен план на гр. Плевен.

Съгласно приетия Окон­чателен про­ект на Общия устройствен план /ОУП/ на гр. Плевен и разрабо­те­на­та Комуникационно-тран­с­порт­на схема към него трасето на обходния път е извън урбанизираната територия на Плевен и е републикански път II клас.

Трасето на „жълтия вариант” на Инвестиционното пред­ло­же­ние преминава по предвиденото в ОУП трасе на районна артерия III клас, обслужваща жк “Панорама“, жк “Кайлъка“ и новите жили­щни територии южно от ул.“Райски кът“, застроени предимно с нискоетажни ед­но­фамилни жилищни сгради с повишен комфорт на обитаване.

Преместването на движението на транзитния поток пак остава в рамките на града, с перспектива да се увеличи няколко пъти, по тясна улица, по която преминават и тролейбусен транспорт, магистрален водопровод и газопровод. Трябва да се спомене и синергичният ефект от увели­че­ното вредно въздействие от шум, прахови частици, въглеродни емисии и риск от пътни транспортни произшествия в прилежащата урбанизирана зона и зоната на парк „Кайлъка”.

Недопустимо е терените, които е намират на ул. „Сан Стефано”, вдясно пред входа на Защитената местност „Кайлъка”, да се похабяват за развитие на пътни съоръжения на две нива. Неприемливо е и преминаването с мостови съоръжения в непосредствена близост пред входа на защитена природна местност, както предвижда „жълтият вариант”.

Предложеният габарит на трасето не отговаря на изискванията на  Приложение № 2 към чл.18 от Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии по отношение функционалните и транспортни характеристики на районна артерия – улица ІІІ клас.

Не на последно място предложеният „жълт вариант” на Инвестиционното предложение за изграж­да­не на Югоизточен обход на гр.Плевен  не е съобразен с чл. 13. (1) от НАРЕДБА № РД-02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии и на чл. 76 от ЗУТ, гласят още мотивите на Община Плевен.

Предложеният втори идеен проект, или т. нар. „син вариант” на Инвестиционното предложение за изграж­да­не на ПЪТ II-35 “Плевен-Ловеч-Кърнаре“- Югоизточен обход на гр. Плевен, в значителна част от трасето следва концепцията на приетия ОУП на гр. Плевен и след допълнително проучване на съществуващите условия в определени участъци може да бъде оптимизиран и одобрен за основа на работен проект, се казва в  становището на Община Плевен.

Заложеното в ОУП на гр. Плевен начало на отбивния път – да бъде в зоната на надлеза на жп линията София-Варна, е по-добрият вариант поради отдалечаването на транзитното движение от жилищните квартали на Плевен и в тази връзка намаляване на всички негативни въздействия на трафика на транзитния поток на МПС. Но и в двата варианта се използва пътният възел до бившия завод „Балканстрой”. Това не е удачно решение, тъй като т. нар. „обходен път” навлиза в строителните граници на урбанизираната територия на града, а този пътен възел се ползва и от линии на тролейбусния транспорт. С един нов пътен възел ще се осигурят всички необходими връзки с изградената пътна/улична мрежа, включително и за промишлената  зона, се посочва в становището на Община Плевен.

В заключение Община Плевен предлага в становището си до РИОСВ – Плевен, да се приеме „синият вариант” на Инвестиционното предложение за изграждане на Югоизточен обход на град Плевен.

Становището на Община Плевен се подкрепя от Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите в България, Съюза на архитектите в България – Дружество Плевен, Камарата на архитектите в България – Регионална колегия – Плевен, както и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Регионална колегия Плевен.

В свое писмо до Областно пътно управление  – Плевен, и Община Плевен Областният управител на област Плевен Марио Тодоров оттегля даденото от неговия предшественик Мирослав Петров съгласие трасето на обходния път да преминава през държавни имоти до входа на парк „Кайлъка”, т. е. прилагането на „жълтия вариант”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: