Закриват старото сметище на Плевен, проектът е на стойност над 12 млн. лева

13.07.2021 13:47

С церемония „Първа копка“ днес бе даден старт на проекта „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Плевен“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Символичната първа копка бе направена от зам.-кмета и ръководител на проекта Стефан Милев и Борислав Якимов, представител на изпълнителя ДЗЗД Плевен 2020.

Основната цел на проектното предложение е насочена към изпълнение на задълженията на Р.България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.

На пресконференция по-късно Стефан Милев очерта основните акценти по изпълнението на проекта. Той коментира, че се очаква да бъде намалено негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води; да се елеминират рисковете, произтичащи от движението и разпространението на замърсявания в тялото на депото и извън него; намаляване на рисковете за човешкото здраве. Освен това се цели постигане съответствие с нормативните изисквания – Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Ще бъде рекултивирана площ от около 173 дка, като на финала на проекта цялата територия на старото сметище ще бъде покрита с хумусна почва и засята с трева.

Една особеност на проекта коментира Стефан Милев – разплащането с фирмата изпълнител се извършва първо от Общината, а тя на свой ред изисква средствата от управляващия орган по програмата. Зам.-кметът изрази надежда, че въпреки нестабилността в държавното управление, плащанията към общините по тези програми няма да се забавят, защото това ще затрудни финансовото им положение, усложнено в последната година от ковид кризата.

Очакваният резултат от реализацията на проекта е изпълнена техническа рекултивация на депото за неопасни отпадъци. Срокът за изпълнение е до 28 април 2022 г., бюджетът е 12 241 909,84 лева – 100 % БФП.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: