Община Плевен започва проект по закриване и рекултивация на старото депо за отпадъци

08.07.2021 8:45

С церемония „Първа копка“ ще бъде даден старт на проекта „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Плевен“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Събитието е планирано за 13 юли на територията на съществуващото депо.

Основната цел на проектното предложение е насочена към изпълнение на задълженията на Р.България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.

Очаква се да бъде намалено негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води; да се елеминират рисковете, произтичащи от движението и разпространението на замърсявания в тялото на депото и извън него; намаляване на рисковете за човешкото здраве. Освен  това се цели постигане съответствие с нормативните изисквания – Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Очакваният резултат от реализацията на проекта е изпълнена техническа рекултивация на депо за неопасни отпадъци, неотговарящо на изискванията на Наредба № 8 от 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, което ще допринесе за изпълнението на задълженията на Р.България, в сектор отпадъци.

Срокът за изпълнение е до 28 април 2022 г., бюджетът е 12 241 909,84 лева – 100 % БФП.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: