Община Плевен обновява пътен надлез за жк „Сторгозия“ и улична мрежа в индустриалната си зона

28.06.2021 8:58

Община Плевен е бенефициент по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.007-0004-C01 (№ РД-02-37-44) от 10.07.2020г., осъществяващ се с финансовата подкрепа на Процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Плевен“, като част от Процедура  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Предвидените СМР дейности включват насочени интервенции за реконструкция и обновяване състоянието на прилежащата на урбанизираната територия на гр. Плевен линейна инфраструктура – транспортна техническа инфраструктура – улична мрежа и транспортно съоръжение „пътен надлез“ в границите на индустриалната зона на града („Зона с потенциал за икономическо развитие“), за осигуряване на по-добра мобилност, транспортна свързаност, достъпност и логистика и превенция на пътни инциденти. В тази връзка проектното предложение третира общо три обекта: „Реконструкция на улица „Вит“ – от фирма „ИЗОБОР“ до кръстовището с ул. „Втора задгарова“, гр. Плевен“, „Реконструкция на улица „Северна“, гр. Плевен“, вкл. съоръжения към транспортна техническа инфраструктура, а именно обект: „Реконструкция на пътен надлез за жк „Сторгозия“, гр. Плевен“.

Целите, дейностите и очакваните резултати  на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2“ са свързани с постигане на устойчива и екологична градска среда, предлагаща подобрено качество на живот и възможности за икономическо развитие – развитие на физическата и жизнена среда в града чрез повишаване на нейното техническо, естетическо и екологично качество, осигуряване на достъпност, в т.ч. за лица в неравностойно положение, устойчивост и безопасност, ведно с постигне на ресурсна ефективност, намаляване на вредното въздействие върху околната среда и климатичните промени.

Общата стойност на проекта е 3 974 424,43 лева, от които 85% европейско финансиране и 15% национално съфинансиране, представляващи 100%  БФП.

Срокът за изпълнение на Административния договор за предоставяне на БФП е 30 месеца (10.07.2020 г. – 10.01.2023г.).

#тагове:

НАЙ-НОВИ: