Плевен стартира проект за утвърждаване на обществения електротранспорт за близо 18 млн. лева

18.06.2021 15:01

Проектът „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен” ще реализира Община Плевен. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Процедура № BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България. Това стана ясно днес на пресконференция, в която участваха кметът Георг Спартански, заместниците Стефан Милев и Милен Яков, както и управителят на „Тролейбусен транспорт” инж. Ангел Несторов.

Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух посредством намаляване нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди (NOx) за достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух чрез предприемането на мерки за подмяна на старите превозни средства на обществения градски транспорт с модерни екологични транспортни средства.

Проектът има заложени специфични цели, които включватопазване на околната среда чрез подобряване характеристиките на превозните средства, обслужващи общинския транспорт, спестяване на енергия, намаляване на шума и вибрациите в градските райони и други, които ще бъдат представени подробно по време на пресконференцията. Общата стойност на проекта е 17 951 744, 44 лв., от които безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд–12 747 404, 66 лв., съфинансиране от националния бюджет на РБ –2 249 542, 00 лв. и съфинансиране от бенефициента: 2 954 797, 78 лв.

Чрез реализирането на този проект общественият транпорт в Плевен ще стане на 100% екологичен. Към момента в града по различни маршрути се движат 54 нови тролейбуса. До края на годината трябва да пристигнат и 14 електробуса, с които ще има възможност да се покрият транспортни линии, по които в момента не се движат тролеи.

Финалът на проекта трябва да е на 4 септември 2023 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: