РУО – Плевен с информация и указания за изпитите от НВО за учениците в 7 клас

08.06.2021 13:13

Регионално управление на образованието – Плевен публикува днес информация относно предстоящите изпити от Национално външно оценяване за учениците от VII клас. Те ще се проведат на:

  • 16 юни 2021 година – по Български език и литература;
  • 18 юни 2021 година – по Математика
  • 17 юни 2021 г. – по чужд език (по желание на ученика).

Началото на изпитите е от 9,00 часа.

Учениците се явяват в сградата на училището, в което се обучават, не по-късно от 8,30 часа, като носят документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт). Учениците, които писмено са заявили желание за полагане на изпит по чужд език (английски език) се явяват в училището, в което се обучават или училище – център, което е посочено в служебната бележка за допускане. Служебната бележка се предоставя от директора на училището, в което ученикът се обучава.

В деня на изпита пишат с черен цвят на химикалката, чертаят с черен молив, а за изпита по математика могат да ползват линия, пергел и триъгълник.

Изпитите по БЕЛ и по математика се провеждат в две части с продължителност: част първа – 60 минути и част втора – 90 минути. По време на изпитите, учениците могат да напуснат сградата и залата не по-рано от първите 60 минути на част първа, както и по всяко време след това, в случай че са приключили окончателно и са предали надлежно запечатана изпитната си работа. В случаите, когато частта е с продължителност 90 минути, излизането от изпитната зала е възможно след изтичане на първите 60 минути от работата върху съответната част.

Продължителността на изпитите по БЕЛ, и по математика от НВО, за ученици със специални образователни потребности, които работят в индивидуални зали с консултант, се удължава до 30 минути спрямо продължителността на част първа и до 50 минути спрямо продължителността на част втора.

Максималният брой точки от изпитите е 100. Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата. Резултатът от националното външно оценяване в края на VII се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка.

Резултатите от НВО по БЕЛ и по математика ще бъдат обявени до 28 юни 2021 г. на страницата на МОН, на адрес: https://priem.mon.bg. Всеки ученик ще има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището.

За учениците, заявили желание да положат изпит за проверка на способностите по музика, изпитът ще се проведе на 22 юни 2021 г. от 9,00 часа в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Пордим, по график, определен от училището. Обявяването на резултатите от изпита е до 25 юни 2021 г.

С резултатите от изпитите от НВО по БЕЛ, математика и изпитите за проверка на способностите се осъществява приемането на учениците в VIII клас на места по държавен план-прием за учебната 2021/2022 година.

Всички изпити ще бъдат проведени при спазване на предпазните епидемиологични мерки.

На всички кандидат-гимназисти пожелаваме успешно представяне на изпитите!

#тагове:

НАЙ-НОВИ: