С близо 3000 души е намаляло населението на област Плевен за година

18.05.2021 14:44

Текущата демографска ситуация в област Плевен се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението. Това се посочва в анализ Националния статистически институт за населението в  Плевенска област през 2020 г.


Към 31 декември 2020 г. населението на област Плевен е 233 438 души, което представлява 3.4% от населението на страната. В сравнение с 2019 г. населението на областта намалява с 2 867 души, или с 1.2%.
Мъжете са 113 082 (48.4), а жените – 120 356 (51.6%), или на 1 000 мъже се падат 1 064 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 59 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта. Към 31.12.2020 г. в градовете живеят 153 832 души, или 65.9%, а в селата – 79 606 души, или 34.1% от населението на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години. В края на 2020 г. лицата на 65 и повече навършени години са 61 498, или 26.4% от населението в областта. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група се увеличава с 0,12 процентни пункта. Процесът на остаряване в област Плевен е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 30.3%, а на мъжете – 22.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата под 15 години е най-висок в общините Долни Дъбник и Кнежа – съответно 16.7% и 15.3%, а най-нисък в община Белене – 9.7%.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 43.8 години през 2009 г. и достига 46.3 години в края на 2020 година. Средната възраст при мъжете достига 44.4 години, а при жените – 48.0 години. Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 45.3 години, а в селата – 48.2 години.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2020 г. е 129 391 души, или 55.4% от цялото население на областта, като мъжете са 68 859, а жените – 60 532 души. Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране, трудоспособното население е намаляло с 1 294 души, или с 1.0% спрямо предходната година.
Към края на 2020 г. над трудоспособна възраст са 69 093 души, или 29.6%, а под трудоспособна възраст – 34 954 души, или 15.0% от населението на областта.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението в областта оказва и механичният прираст, който през 2020 г. е положителен – 310 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта. През 2020 г. на територията на областта са се заселили 8 729 души, а са се изселили – 8 419 души.
През 2020 г. в област Плевен две общини имат отрицателен механичен прираст: Белене (- 3.3‰) и Плевен (-13.1‰), а в останалите е положителен, като най-голям е в община Пордим ( 69.3‰) и Долна Митрополия (28.4‰).

#тагове:

НАЙ-НОВИ: