Публично обсъждане за поемане на дълг за ремонт на зала „Катя Попова“ ще се проведе днес

13.05.2021 7:25

Община Плевен кани местната общност на публично обсъждане във връзка с поемане на дългосрочен общински дълг от под формата на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ АД – Мениджър на финансов инструмент Фонд за градско развитие за Северна България (ФГР Север), част от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Средствата са за реализацията на проект „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова”, гр. Плевен“, който се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“, Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Плевен“ и с комбинирана подкрепа с финансов инструмент от „Регионален фонд за градско развитие“ АД. Стойността на кредита  е 427 093 лева.

Дейностите по проекта включват основен ремонт на зала „Катя Попова”, прилагане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда и пристройка (асансьор и стълба за евакуация), необходими промени по инсталациите с цел привеждането им в съвременните норми и стандарти. Ще бъде осигурен  достъпен маршрут до асансьора за хора в неравностойно положение от ул. „Димитър Константинов“ (тротоар за пешеходци и наклонена автомобилна рампа за вход в двора).

Публичното обсъждане ще се проведе днес, 13.05.2021 г., от 17.30 ч. в  зала „Катя Попова“.

Материалите по проекта са достъпни в Община Плевен, пл. „Възраждане” 2, стая 80 – Дирекция „Проекти”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: