РУО – Плевен с информация за изпитите за проверка на способностите при кандидатстване след 7 клас

07.05.2021 16:16

 

Приемането на ученици в VІІІ клас по утвърден държавен план-прием за профилите „Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“, както и за специалности от професии от област на образование „Изкуства“ от Списъка на професиите, професионално образование и обучение се извършва с резултатите от изпитите по БЕЛ и математика от НВО и въз основа на резултата от изпит за проверка на способностите. За това информират от Регионално управление на образованието – Плевен.

По график на дейностите за приемането на учениците след завършено основно образование в неспециализираните училища, определен със Заповед № РД 09-2121/ 28.08.2020 г., датите за провеждане на изпитите за проверка на способностите са на:

  • 21.06.2021 г. – Изобразително изкуство;
  • 22.06.2021 г. – Музика;
  • 23-24.06.2021 г. – Спорт.

Изпитите се полагат на територията на областта, в която учениците са завършили VII клас, в определено от началника на регионалното управление на образованието училище. За училищата от област Плевен, по утвърден държавен план-прием за учебната 2021/2022 г., резултатът от изпита за проверка на способностите – Музика, е елемент от балообразуването при кандидатстване за паралелка, профил „Музика“.

За учениците, пожелали да положат изпит за проверка на способностите по Изобразително изкуство или по Спорт, заявленията ще бъдат изпратени по служебен път до най-близкото РУО, по избор на родителите и ученика, където ще се провежда съответния изпит. Към заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт, задължително се прилага копие от застрахователна полица „Злополука“, за дните на изпита, неразделна част от съответното заявление на ученика.

Заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите, е по образец, утвърден със Заповед № РД 09-778/ 25.03.2021 г. на министъра на образованието и науката, което може да получите от училището или да изтеглите от тук.

Заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите се подава в училището, в което ученикът се обучава в периода от 27 до 28 май 2021 г., включително.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: