Постоянни комисии в ОбС – Плевен ще разгледат годишните финансови отчети на общинските фирми

22.04.2021 12:05

 

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, се събират за заседания следващата седмица – на 26 и 27 април /понеделник и вторник/. Комисиите ще заседават в Заседателната зала на Община Плевен при спазване на противоепидемичните мерки. Този месец две от тях – ПК по „Стопанска политика и транспорт“ и ПК по „Бюджет и финансова политика“, ще разгледат годишните финансови отчети за 2020 година на „ДКЦ ІІІ – Плевен“ ЕООД, ДКЦ ІІ – Плевен“ ЕООД, „Тибор“ ЕАД”, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД”, „Инжстрой“ ЕООД  и „Паркстрой“ ЕООД. Отчет представя и Общинското предприятие „Управление на общински земи и гори”, информират от местния парламент.

26 АПРИЛ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател инж. Йордан Василев заседава от 13,00 ч. по 12 предложения  и преписки. Комисията ще се запознае с изпълнението за 2020 г. на Програмата за опазване на околната среда на Община Плевен 2019-2021 г. и с Годишния доклад за наблюдение изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен (2014 – 2020 г.) за 2020 г. Ще бъдат разгледани и поредица предложения, касаещи проекти за подробни устройствени планове.

ПК по „Здравеопазване и социална политика“ с председател доц. Евгения Бързашка заседава от 16,00 ч. по 8 точки. Съветниците ще обсъждат предложения за провеждане на конкурси за избор на управител на „Диагностично-консултативен център  II – Плевен“ и на „Диагностично-консултативен център III – Плевен“. Ще бъде разгледана и точка относно намаляване числеността на персонала на Защитеното жилище за лица с умствена изостаналост в Плевен. Този месец постъпилите преписки за финансово подпомагане лечението на деца са две. Предстои обсъждане и на внесените до 20 април заявления за финансово подпомагане от граждани на община Плевен с репродуктивни проблеми.

ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател  Цветелин Горанов заседава в понеделник от 17,00 ч. Дневният й ред включва обсъждане на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2021 г., както и постъпили преписки от НЧ „Съгласие” 1869  – гр. Плевен. Ще бъде разгледано и предложение за преобразуване на Основно училище „Васил Левски“, с. Беглеж в Обединено училище „Васил Левски“.

27 АПРИЛ /ВТОРНИК/

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Йордан Грижов заседава във вторник от 11,00 ч. Комисията ще разгледа предложение относно определяне на спортен обект, собственост на Община Плевен, който е предвиден за отдаване под наем през 2021 г. за срок от една година, без провеждане на търг или конкурс, и посочването му в списъка по чл.104, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Свилен Трифонов се събира от 13,00 ч. по дневният ред е от 6 точки. Ще бъдат обсъдени: Предложение за промени в Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен; Изменение и допълнение на общинската Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства; Предложение за безвъзмездно придобиване право на собственост върху поземлен имот в жк „Кайлъка“ чрез дарение от съсобствениците на имота. Точки в дневния ред са още преписка от  НЧ „Съгласие” 1869 относно ресори на две от постоянните комисии и писмо от „Тролейбусен транспорт“ за провеждане на търг за продажба на работно хале.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Владислав Монов се събира от 14,00 ч. по 17 предложения и преписки. Сред тях са: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен (2014 – 2020 г.) през 2020 г.; Предложение за промени в предназначението на отделните видове общински жилища; Определяне на общински спортен обект, който е предвиден за отдаване под наем през 2021 г. за срок от една година, без провеждане на търг или конкурс; Предложения за прекратяване на съсобственост; Уреждане на отношения между Община Плевен и физически лица; и др.

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател Христослав Михайлов заседава от 15,00 ч. по 14 предложения. Заседанието ще започне с обсъждане на годишните финансови отчети за 2020 г. на „ДКЦ ІІІ – Плевен“ ЕООД, ДКЦ ІІ – Плевен“ ЕООД, „Тибор“ ЕАД”, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД”, „Инжстрой“ ЕООД и „Паркстрой“ ЕООД. Ще бъде представен отчет и за дейността на Общинското предприятие „Управление на общински земи и гори” за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. Комисията ще разгледа и две предложения за подпомагане на бизнеса в общината в условията на пандемията. Първото е за освобождаване от задължения за наемни вноски на наемателите на имоти – общинска собственост, управлявани от ОП „Жилфонд“ и ОП „Център за градска мобилност“, както и на обекти – собственост на „Тибор“ ЕАД. Второто е от сформираната Временна комисия и касае освобождаване частично за определен период от време на физически и юридически лица от задължения за заплащане на местни такси. Дневният ред включва и шест точки относно провеждане на конкурси за избор на управители на общинските дружества.

ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. по 17 точки. Комисията ще започне заседанието си с обсъждане на годишните финансови отчети за 2020 г. на „ДКЦ ІІІ – Плевен“ ЕООД, ДКЦ ІІ – Плевен“ ЕООД, „Тибор“ ЕАД”, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД”, „Инжстрой“ ЕООД и „Паркстрой“ ЕООД. Ще се запознае и с отчета на Общинското предприятие „Управление на общински земи и гори”. Сред останалите точки са: Обсъждане на предложенията за мерки в подкрепа на бизнеса в общината в условията на пандемията; Предложения за отдаване под наем и за прекратяване на съсобственост; Обсъждане на продажба на масивна триетажна вилна сграда в парк „Кайлъка“ чрез публичен търг; и др.

Всички предложения и преписки, които ще бъдат разгледани в заседанията на постоянните комисии през м. април са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец април 2021 г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-april-2021-g

#тагове:

НАЙ-НОВИ: