Кметът на Плевен издаде заповед за изменение на противоепидемичните мерки

20.04.2021 9:21

Кметът на Община Плевен Георг Спартански издаде заповед за изменение на противоепидемичните мерки с цел ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на общината.

І. Считано от 19.04.2021 г., изменям раздел І от своя Заповед № РД-10-337/ 31.03.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-10-401/09.04.2021 г., както следва:

1. В т. 4 думите „практически занятия и изпити“ се заменят с „практически занятия, обучения и изпити“.

2. Точка 6 се изменя така:

„6. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитни маски за лице от всички участници.“

3. В т. 7 и т. 10 думите „не повече от 30 %“ се заменят с „не повече от 50 %“.

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред АС-Плевен по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Община Плевен.

Пълният текст ТУК.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: