РУО – Плевен: Започна подаването на заявления за допускане до матурите за сесия май-юни

02.03.2021 15:56

В изпълнение на Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ, сесия май-юни през учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09- 2119/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, от 1 до 19 март 2021 година (включително) се осъществява подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, сесия май-юни за учебната 2020/2021 година. За това информират от Регионално управление на образованието – Плевен.

За учебната 2020/2021 година продължава да се прилага Наредба №3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (с последно изменение, направено чрез § 7 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците).

Подаването на заявления се осъществява в рамките на работното време в училищата или в РУО – Плевен (в случаите, когато е изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование или за лица, които са се обучавали, или се обучават в чуждестранни училища в Република България или в училища на чужди държави).

Заявленията са по образец и се предоставят от определените лица в училище, респ. в РУО – Плевен (стая № 329).

Определеният срок за подаване на заявления се спазва стриктно и след изтичането му не се приемат заявления.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: