Община Искър е присъединена към Единен портал за достъп до е-услуги

08.02.2021 14:05
Община Искър е присъединена към Единен портал за достъп до е-услуги (egov.bg).
Община Искър, област Плевен е присъединена към Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги с разработени и публикувани 68 броя електронни форми за електронни административни услуги.
МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ на адрес:
За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:
Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).
Притежавате профил в СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ.
Имате инсталирана програма Acrobat Reader.
С присъединяването на община Искър към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги се гарантира високо ниво на достъпност и сигурност, предоставя се възможност за заплащане на дължими такси по услуги чрез ПОС терминал, ePay.bg, на гише с платежно нареждане или чрез генериран от Системата за електронно плащане код.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: