Инж. Василев от Топлофикация – Плевен отговаря на въпроси на абонати за сградната инсталация

05.02.2021 10:18

Инж. Василев, през зимните месеци често клиентите на топлофикационните дружества в страната се оплакват от леко или непълно затопляне на радиаторите в домовете им. Какви са възможните причини?

 При подобен проблем първо всички абонати се сещат за авария на топлофикация, но най-често причините са свързани с неизправности по сградната инсталация, като необходимост от допълване или обезвъдушаване на вътрешно отоплителната инсталация. Обезвъздушаванетo се налага най-често в началото на отоплителния сезон, тъй като при запълване на вътрешноотоплителната инсталация не всички клиенти са отворили вентилите на отоплителните си тела. По този начин в инсталацията остава въздух, който препятства нормалното топлоподаване. Честото допълване на вътрешно отоплителната инсталация се дължи на течове в инсталацията.  В този случай е необходимо спешно да бъдат открити и подменени повредените участъци.

А кой отговаря за поддръжката на сградната инсталация?

Топлофикация Плевен поддържа в изправност и ремонтира топлопреносната мрежа и абонатните станции, но няма нормативно вменени задължеия, касаещи ремонта и поддръжката на вътрешно отоплителните инсталации. Те, съгласно Закона за устройството на територията и Закона за енергетиката са обща етажна собственост, а отговорността за поддръжката и е на гражаните. Въпреки това, при възможност служителите на дружеството оказват съдействие, правят препоръки и съветват клиентите, как да отстранят възникналите проблеми в отоплението.         

Каква е причината абонати, които не използват отопление от отоплителни тела, да са задължени да плащат топлинна енергия, отдадена от сградна инсталация?

  Съгласно Закона за енергетиката всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда – етажна собственост, присъединени към абонатната станция или към нейно самостоятелно отоклонение, са ползватели на топлинна енергия, т.е. независимо, че са прекратили топлоподаването към отоплителните тела в имотите си, остават клиенти на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация. Сградната инсталация е система от тръбопроводи, които доставят топлинна енергия до всеки един имот. Дори и да не се ползва топлинна енергия от отоплителни тела, в сградите с централно топлоснабдяване, рядко температурата, дори и в най-студените дни, може да падне под 10 ͦС.

Как се разпределя разходът на топлинна енергия за сградна инсталация?

Топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация се определя от фирмата за дялово разпределение съгласно Наредбата за топлоснабдяването и Методиката към нея. Разходът на топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, в сградите етажна собственост, се разпределя пропорционално между всички потреебители според отопляемия обем на имотите.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: