Приета е Комплексната програма за качеството на въздуха в периода 2021-2025 г. на община Плевен

28.01.2021 10:24

 

Общински съвет – Плевен прие Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на община Плевен. Програма е по показатели фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди, основната й цел е планиране на мерки за подобряване качеството на въздуха на местно ниво, информират от Пресцентъра на местния парламент.

Със свое решение от октомври 2016 г. съветниците приеха  Програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Плевен по показатели фини прахови частици с размер до 10 pm (ФПЧю) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) с План за действие за периода 2016 – 2020 г. Действието на програмата приключи през декември 2020 г., в резултат на което е направена актуализация. Тя е по спечелен от Общината проект по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

При разработването на настоящата Комплексна програма за качество на въздуха в община Плевен е проведено социологическо проучване с цел отчитане мнението и предложенията на гражданите. Обобщение на получените отговори показва, че 73.1% от анкетираните считат, че има проблем с качеството на въздуха в Плевен, като 13 на сто го определят като много сериозен, а 23.4% считат, че проблем има, но той не е значителен. Автомобилният трафик е посочен като най-сериозният източник на замърсяване на въздуха в Плевен, следван от прашните шосета и улици. На друг въпрос – за начина на отопление, над 80 % от участниците в проучването са заявили, че не използват дърва и/или въглища за отопление. Главната причина за избора на дърва и/или въглища за останалите, които ги използват за отопление, е тяхната ефективност. Сред отговорилите, че се отопляват на дърва и/или въглища, 17.8% са посочили, че биха променили вида на отопление, който използват, ако бъде осигурено безплатно присъединяване към мрежата на газификация, а 12.5% – ако се създаде техническа възможност за свързване към централна газификация. От друг въпрос става ясно още, че над 80 на сто от участниците в допитването използват само един източник на отопление, а останалите по-малко от 20% – комбинация от два или повече източника, като най-често това е парно и електричество.

В Комплексната програма са цитирани и обобщени налични данни към 2019 г., според които 13746 домакинства в община Плевен се отопляват с твърди горива. Записано е също, че Плевен е сред градовете с голям брой топлофицирани и газифицирани жилища – общо 31581 или 59% от всички домакинства в града.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: