ИЗКУСТВОТО ВЛИЗА ПРЕЗ ПАРАДНИЯ ВХОД НА ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ „ХРИСТО БОТЕВ” – с. ПОДЕМ

08.01.2021 12:57

Проектът „Менторство за приобщаване” разкрива нови светове за момичетата настанени във Възпитателно училище-интернат „Христо Ботев” – с. Подем. До настаняването им в институцията, те са живели труден и сложен живот, в който оцеляването е имало приоритетно значение. Липсата на семейство, на развиваща среда, бедността и социалното занемаряване са причини за противообществените прояви, които са ги довели до тук. Във ВУИ девойките намират защитената среда, от която се нуждаят и възможност да компенсират пропуските си не само в образованието си, но и в своето личностно развитие. За да бъде постигната промяна в нагласите и поведенията им, част от инструментите за въздействие е изкуството. Чрез проектните дейности ученичките на ВУИ „Христо Ботев” – с. Подем всеки месец посещават театрален спектакъл в Плевенския драматично-куклен театър „Иван Радоев”, кинопрожекция, концерт или културно събитие. Изкуството е онзи различен свят, който разказва, възпитава и развива естетическите възприятия. Това е един от въздействащите начини за изграждане на общочовешки ценности, които да ги водят към пълноценен и осмислен живот.

Този документ е създаден в рамките на проект: ”МЕНТОРСТВО ЗА ПРИОБЩАВАНЕ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ по ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Фонд АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: